OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 14.03.2017. godine

 


O B J A V LJ U J E

 


da će mr.sc. Zukić dr Sanela, dana 14.04.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Brzina motorne provodljivosti kroz nervus ulnaris kao mogući marker postojanja Martin Gruberove anastomoze»,

 

pred Komisijom u sastavu:1. dr.sc. Biljana Kojić, docent za nastavni premet „Neurologija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2. dr.sc. Osman Sinanović, redovni profesor za nastavni predmet „Neuropsihijatrija sa medicinskom psihologijom“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;
3. dr.sc. Mirsad Hodžić, vanredni profesor za nastavni predmet „Hirurgija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.