OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


OBJAVLJUJEMario Zovko, bach. oec. branit će završni  magistarski rad pod naslovom

 

„Utjecaj personalizacije temeljene na bazama podataka na poslovni uspjeh preduzeća“

 

dana  03.02.2017.  godine u 13 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom za odbranu  završnog magistarskog rada u sastavu:


1. Dr. sc. Branko Krsmanović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Informacione nauke“
Fakultet poslove ekonomije, Univerziteta Istočno Sarajevo, predsjednik
2. Dr. sc. Edin Osmanbegović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Digitalna ekonomija“
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, mentor/ član,
3. Dr. sc. Beriz Čivić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Marketing“
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli , članREZIME RADAU radu je opisano unapređenje poslovanja preduzeća upotrebom personalizacije temeljene na bazama podataka. Takođe, u radu je utvrđen značaj i uloga izgradnje baza podatka za poslovanje preduzeća. Veoma efikasan način upotrebe baza podataka u cilju sticanja konkurentske prednosti je njihova primjena u procesu personalizacije.Sa druge strane temelj svake uspješne personalizacije su konzistentni podaci. Dakle u fokusu ovog rada jeste posmatranje sinergijskog utjecaja modela baza podataka i personalizacije, na poslovni uspjeh preduzeća

Detaljnom analizom svih pojedinačnih aspekata personalizacije temeljene na bazama podatka, u radu se nastoji objasniti da ona uključuje  redizajniranje bazičnih organizacionih resursa,procesa i konfiguriranja ponude,  kako bi se na najbolji način zadovoljile potrebe kupaca. Kreiranjem i isporukom personalizairanih solucija za sve zainteresirane strane se postiže visok nivo efikasnosti preduzeća koji rezultira zadržavanjem postojećih i sticanjem novih kupaca, zadovoljnih i lojalnih. To čini personalizaciju imperativom svakog preduzeća.

Rad pruža teorijsko-metodološki naučni doprinos, koji se ogleda u sistematizaciji postojećih saznanja o personalizaciji temeljenoj na bazama podataka i proširenju metodološkog instrumentarija za identifikaciju ključnih faktora personalizacije u preduzeću. Nadalje ovaj rad na području BiH pa i šire, predstavlja pionirski i inovativan pokušaj istraživanja povezanosti personalizacije temeljene na bazama podataka i uspješnosti preduzeća tekao  takav čini dobru osnovu za dalja istraživanja u ovoj oblasti.

U aplikativnom smislu rezultati istraživanja koji su predstavljeni u radu mogu biti dobra podraška implementaciji personalizacije temljene na bazama podataka u preduzećima, s ciljem
postizanja većeg zadovoljstva kupaca a samim tim i uspješnijeg poslovanja preduzeća.