OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 21.04.2017 god.O B J A V L J U J EKemal Zahirović, bach.inž.građevinarstva, javno će braniti  magistarski rad pod naslovom:„Nelinearna dinamička analiza u vremenu ( Time History), dana 03.05.2017. godine sa početkom u 12 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:


1.Dr.sc. Besim Demirović, docent, uža naučna oblast 'Građevinske konstrukcije,
RGGF Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2.Dr.sc. Mirsad Topalović, docent, uža naučna oblast 'Građevisnke konstrukcije,
RGGF Univerzitreta u Tuzli, član
3.Dr.sc. Zijad Požegić, docent, uža naučna oblast 'Građevinske konstrukcije',
RGGF Univerziteta u Tuzli.
 


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.
 

 


REZIME RADA


-Master rad na temu „Nelinearna dinamička analiza u vremenu“ sastoji se od ukupno šest poglavlja, koja se nalaze u sljedećem redoslijedu:
1.UVOD
2.SEIZMIČKE PRORAČUNSKE METODE
3.NELINEARNA DINAMIČKA ANALIZA U VREMENU (TIME HISTORY)
4.PRIMJER TIME HISTORY ANALIZE. UPOREDBA SA DRUGIM METODAMA SEIZMIČKOG PRORAČUNA
5.ZAKLJUČAK. ODABIR POTRESA I UPOREDBA SA LINEARNIM METODAMA SEIZMIČKOG PRORAČUNA
6.DODATNO POGLAVLJE - OŠTEĆENJA KONSTRUKCIJA OD POTRESA. OPŠTI PRINCIPI OJAČANJA I IZOLACIJA KONSTRUKCIJE.

-Uvodno poglavlje se svodi na upoznavanje sa osnovnim pojmovima dinamike konstrukcija i potresnog inžinjerstva. Pojašnjen je fenomen nastanka potresa, zatim mjerenje i zapis potresa, što je jedan od osnovnih preduslova da bi ga mogli upotrijebiti u dinamičkim proračunima.

-U poglavlju 2. Seizmičke proračunske metode iznešene su osnovne pretpostavke koje se koriste pri seizmičkom proračunu konstrukcije. Također, kao što to naslov poglavlja govori, „površno“ su obrađene metode seizmičkog proračuna (kako linearne, tako i nelinearne), i tako se stvorio uslov za prelazak na primarnu temu ovog rada (Time History analiza).

-Poglavlje 3. Nelinearna dinamička analiza u vremenu predstavlja najobimnije teoretsko poglavlje ovog rada, što je sasvim logično obzirom da ova metoda predstavlja, kao što je već rečeno, primarnu temu ovog rada. U uvodnom dijelu spomenutog poglavlja razmatrano je nelinearno ponašanje konstrukcije pri dejstvu potresa, a nakon toga je predstavljena Newmarkova metoda, koja spada u najpoznatije metode dinamičke integracije jednačine kretanja.  Dalje, razmatrani su tipovi proračuna (proračun upotrebom umjetnih vremenskih zapisa i proračun upotrebom realnih vremenskih zapisa) i objašnjene su pretpostavke, uslovi i zahtjevi za svaki od spomenutih tipova. Poglavlje završava sa dijelom o primjeni nelinearne dinamičke analize, te njenim prednostima i nedostacima u odnosu na druge metode dinamičke analize.

-Poglavlje broj 4. obuhvata računski primjer, na kojem je pokazan princip proračuna nelinearnom dinamičkom analizom. Odabran je objekat odgovarajuće spratnosti i konstruktivnog sistema, i na njega je nanešeno dinamičko opterećenje u vidu potresa. Razmatrano je dejstvo tri zapisa potresa. Također, izvršen je proračun prema ostalim metodama dinamičkog proračuna (Ekvivalentna statička metoda, Modalna analiza i Pushover analiza) i tako je stvoren preduslov za uporedbu rezultata koji su dobiveni Time History analizom sa rezultatima dobivenim linearnim metodama seizmičkog proračuna, što je obrađeno u sljedećem poglavlju.

-U okviru poglavlja 5. kao što je već rečeno, odabran je mjerodavni potres, čije su vrijednosti dinamičkog odziva (relativna spratna pomijeranja) upoređivana sa rezultatima dobivenim linearnim metodama proračuna. Također, donesen je zaključak, i objašnjene su sve prednosti direktne dinamičke analize u odnosu na ostale metode seizmičkog proračuna, kako linearne, tako i nelinearne. Obzirom na složenost metode, očekivane su bile prilično veće vrijednosti parametara odziva (pomaka), što je i dokazano.

-U radu se nalazi i 6. Dodatno poglavlje – Oštećenje konstrukcija od potresa. U njemu su prikazani opšti principi ojačanja i izolacija konstrukcije, te su obrađeni tradicionalni i savremeni koncepti gradnje i zaštite od potresa. Osim toga, objašnjene su metode određivanja stepena oštećenja i dati su neki principi ojačanja konstruktivnih sistema, sa posebnim osvrtom na armiranobetonske konstrukcije,

-Na kraju rada navedena je sva stručna literatura koja je korištena za izradu istog.

-Master rad se sastoji od ukupno 84 stranice, na kojima se nalazi 55 slika, te 6 tabela.