Vijeće ministara BiH proglasilo stanje prirodne ili druge nesreće na području BiH

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 18.03.2020. god.

 

 Tonski zapis konferencije za medije predsjedavajućeg Vijeća ministara Zorana Tegeltije možete poslušati OVDJE.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o proglašenju stanja prirodne ili druge nesreće na području Bosne i Hercegovine zbog opasnosti od moguće pojave epidemije zarazne bolesti prouzrokovane virusom korona (COVID - 19), a kako bi se smanjio rizik od ubrzanog širenja infekcije u BiH i omogućilo angažovanje dodatnih resursa za odgovor na ovu javno-zdravstvenu prijetnju.

Sprečavanje i suzbijanje širenja zarazne bolesti prouzrokovane virusom korona (COVID- 19) je od općeg interesa za Bosnu i Hercegovinu.

Vijeće ministara aktiviralo je rad Koordinacionog tijela za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH koje će svoje aktivnosti izvršavati  u skladu sa članom 17. Okvirnog zakona za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH.

Sve institucije i organi BiH dužni su_pružiti podršku i staviti sve svoje kapacitete na raspolaganje Koordinacionom tijelu BiH, koji će se koristiti u skladu sa planskim aktivnostima.

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti donesena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje.  

Za predsjedavajućeg Koordinacionog tijela za zaštitu i spašavanje BiH imenovan je Fahrudin Radončić, ministar sigurnosti, a za zamjenika predsjedavajućeg Aleksandar Mandić, šef Operativno-komunikacionog centra BiH - 112 Ministarstva sigurnosti BiH.

Prema Okvirnom zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u BiH, Koordinaciono tijelo Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje čini devet predstavnika Vijeća ministara, po pet predstavnika  Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine te dva predstavnika Vlade Brčko distrikta BiH.

Štabovima civilne zaštite entiteta i Brčko distrikta BiH te drugim kriznim štabovima preporučeno je da poduzmu sve aktivnosti kako bi se u potpunosti realizirale mjere na sprečavanju širenja zarazne bolesti prouzrokovane novim virusom korona (COVID - 19).

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o dopuni Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu.

Praktično se na vozače i suvozače teretnih vozila prilikom obavljanja međunarodnog transporta robe u cestovnom prometu, kao i na posade i kabinsko osoblje zrakoplova, čije je krajnje odredište BiH, neće primjenjivati dodatni uvjeti  za ulazak  u BiH propisani Odlukom Vijeća ministara BiH od 15. 3. 2020. godine. U slučaju međunarodnog tranzita prijevoza robe cestovnim putem boravak posade teretnog vozila u BiH se ograničava na najviše 12 sati.

Također, ranije propisana ograničenja za ulazak u BiH, u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima, neće se odnositi na diplomatsko-konzularno osoblje akreditirano, odnosno rezidentno u BiH, uz obavezu da se ovo osoblje pridržava svih mjera, koje su donijele nadležne institucije u BiH, uključujući i epidemiološke mjere.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o postupanju institucija BiH u vezi sa prijetnjom opasnosti po život i zdravlje zaposlenih uzrokovanih prisutnošću virusa Covid 19.

U svim institucijama BiH bit će propisane interne procedure kojima će se osigurati nesmetani proces rada uz smanjeni protok ljudi u slučajevima kada se poslovi mogu obavljati od kuće, npr. putem elektronske pošte.

Službena putovanja zaposlenih bit će odgođena, osim onih koja su u direktnoj vezi sa provođenjem mjera za zaštitu života i zdravlja građana uzrokovanih korona virusom.

Sve institucije BiH dužne su primjenjivati mjere koje su donijele entitetske, kantonalne i vlasti Brčko distrikta BiH prema sjedištu institucije, odnosno mjestu vršenja poslova (ukoliko institucija ima filijale ili ispostave u drugom gradu/općini), a koje se odnose na oblast sigurnosti zdravlja ljudi.  


Izvor:

http://www.vijeceministara.gov.ba/saopstenja/sjednice/saopstenja_sa_sjednica/default.aspx?id=32585&langTag=bs-BA