OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 12.6.2017. god.O B J A V L J U J ENijaz Vehab, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti  magistarski rad pod naslovom:„TEHNOLOGIJA RADA MEHANIZOVANOG ŠIROKOG ČELA U RASJEDNIM ZONAMA OP P-V JAME 'SEOCE' RMU KAKANJ“, dana 10.07.2017. godine sa početkom u 10 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:1.Dr.sc. Sunčica Mašić, redovni  profesor, zamjenik predsjedavajućeg,
 uža naučna oblast Rudarska eksploatacija mineralnih sirovina, priprema mineralnih sirovina,transport i izvoz u rudarstvu i materijali,
RGGF Univerziteta u Tuzli,
2.Dr.sc. Omer Musić, vanredni profesor,
uža naučna oblast 'Rudarska eksploatacija mineralnih sirovina', ekv. 'Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina',
RGGF Univerziteta u Tuzli,
3.Dr.sc. Rijad Šišić, vanredni profesor
uža naučna oblast , 'Geoenergetika, geotermomehanika i geoekologija', ekv. 'Geookolinski inženjering,
RGGF Univerziteta u Tuzli.Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 


REZIME RADA


Završni magistarski rad  TEHNOLOGIJA RADA MEHANIZOVANOG ŠIROKOG ČELA U RASJEDNIM ZONAMA OP P-V JAME "SEOCE" RMU KAKANJ je obrađen u 7 poglavlja, i to:

UVOD
RUDARSKO GEOLOŠKI FAKTORI GLAVNOG UGLJENOG SLOJA
OTVARANJE I PRIPREMA OTKOPNOG POLJA OP P-V, -TEHNIČKO RJEŠENJE
RADOVI NA PRESELJENJU MEHANIZOVANE OPREME ŠIROKOG ČELA BROJ 27. IZ OP P-IV U OP P-V
TEHNOLOGIJA RADA MEHANIZOVANOG ŠIROKOG ČELA BROJ 27. U RASJEDNOJ ZONI
MJERE ZAŠTITE NA RADU
ZAKLJUČAK

U uvodu magistarskog rada se navode podaci o pogonu "Haljinići" i jamama koje pripadaju navedenom pogonu.
U drugom poglavlju su prezentirani rudarsko-geološki faktori glavnog ugljenog sloja i pratećih stijena jame "Seoce" pogona "Haljinići" koji su odlučujući za izbor tehnološkog procesa dobijanja uglja u podzemnoj eksploataciji.
U trećem poglavlju obrađeno je "Otvaranje i priprema otkopnog polja OP P-V" kao jedna od osnovnih faza rada za eksploataciju uglja mehanizovanom širokočelnom tehnologijom. Projektovanom dužinom otkopnog polja od 700 m i proračunom rezervi uglja ušlo se u fazu pripreme otkopnog polja. Nedovoljna istraženost ležišta i pojava rasjedne zone usložnjava fazu pripreme otkopnog polja, ali i fazu eksploatacije. Kroz nužne izmjene pripremna prostorija DU-359 je zamijenjena prostorijom VU-1 sa kojom se utvrđuje položaji rasjeda. Zatim tehničko rješenje izrade  prostorija u tri faze (OH-1, OH-2, OH-3 i ON-1, ON-2, ON-3) koje su povezane sa transportnim prostorijama i imaju istu ulogu u funkcionisanju širokočelnog otkopa.
 U četvrtom poglavlju dat je postupak preseljenja mehanizovane opreme širokog čela iz OP P-IV i ugradnje iste u početni uskop otkopnog polja OP P-V, što je preduslov za početak otkopavanja. Široko čelo broj 27. se sastoji od 78 sekcija SHP tipa "Becorit" 150/2 EW 234 (3020), kombajna "Eickhoff" EW-170-L, otkopnog grabuljastog transportera TOT 732 ESSO Velenje i ostale prateće opreme. U ovom poglavlju opisane su sve faze demontaže sekcija i prateće opreme iz jednog otkopnog polja i ugradnja iste u drugo otkopno polje.
U petom poglavlju je predstavljeno otkopavanje otkopnog polja OP P-V koje se zasniva kroz tri faze rada. Prva faza je sa dužinom otkopne fronte od 120 m na dionici od 280 m. Nailaskom na rasjed čiji je skok preko 1,0 m fronta širokog čela broj 27. djelimično se krati za 40 sekcija. Ukupno napredovanje fronte širokog čela kroz drugu fazu iznosi 350 m. U trećoj fazi rada široko čelo broj 27. radi se kao i u prvoj fazi sa 78 sekcija u dužini od 70 m do linije zatvaranja. Tehničko rješenje izrade dodatnih prostorija i prolazak širokog čela broj 27. pored rasjeda daje nam mogućnost otkopavanja otkopnog polja OP P-V.
Svi radovi u podzemnoj eksploataciji uglja moraju biti praćeni mjerama zaštite na radu, kako mjerama pri izvođenju radova tako i posebnim mjerama zaštite.
U zaključnom poglavlju dat je kratak rezime magistarskog rada, diskusija proučene materije i provedenih istražnih aktivnosti. Dat je akcenat na važnost ulaganja sredstava kako u istraživanje ležišta tako i u modernizaciju opreme.
Na kraju rada dat je spisak literature, a korištene reference se mogu ocijeniti kao relevantne i aktuelne za istraživani problem.