Ured za nastavu i studentska pitanja

                                                                                                 

Prorektor za nastavu i studentska pitanja

 

e-mail:

 

Tel: +387 (0)35 30 05 06

 
Mirela Biberović, dipl. def.-surdoaudiolog, viši stručni saradnik

 

e-mail: mirela.biberovic@untz.ba

 

Tel: +387 (0)35 30 05 31

 


e-mail: nastava@untz.ba                  

 


 

Ured za nastavu i studentska pitanja obavlja slijedeće poslove:

 

- organizuje i rukovodi radom Ureda za nastavu i studentska pitanja,

- predlaže i preduzima mjere za unapređenje nastavnog procesa,

- koordinira i predlaže Senatu pokrivenost nastave za narednu školsku godinu,

- koordinira i predlaže Senatu raspored ispitnih rokova za narednu školsku godinu

- koordinira aktivnosti na izradi rasporeda nastave po organizacionim jedinicima i praćenju redovnog odvijanja nastave,

- učestvuje u izradi materijala za nadležne organe iz nadležnosti Ureda,

- predlaže rektoru angažovanje spoljnih saradnika u nastavi,

- prati realizaciju izvršenja nastavnih planova i programa na fakultetima,

- najmanje dva puta godišnje podnosi rektoru Izvještaj o realizaciji naučno-nastavnog procesa i prolaznosti studenata na
  nivou Univerziteta,

- inicira aktivnosti na preispitivanju nastavnih planova i programa u skladu sa Zakonom i Pravilima Univerziteta,

- predlaže rektoru i nadležnim organima Univerziteta preduzimanje mjera i aktivnosti na podizanju kvaliteta nastave,

- vodi aktivnosti na pripremama za upis studenata u I godinu dodiplomskog studija,

-  priprema izradu i izdavanje Biltena i Pregleda predavanja

- jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu rektoru i Upravnom odboru,

- učestvuje u pripremi sjednica Senata,

- obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u nadležnost Ureda, a po nalogu rektora.

 

 


  

 

- Aktivnosti Ureda


- Bolonjski proces


- Obrasci


- Pregled predavanja


- Plan pokrivenosti nastave


- Studijski programi I ciklusa


- Studijski programi II ciklusa


-Studijski program integrisanog I i II ciklusa


- Studijski programi III ciklusa


- Informacije za zaposlenike


- Informacije za studente
  - Analiza prolaznosti


- Broj izdatih diploma na Univerzitetu u Tuzli


- Broj studenata na Univerzitetu u Tuzli


-Raspored predavanja i vježbi


- Ispitni rokovi


- Apsolventski ispitni rokovi


- Testovi za prijemni ispit


- Privremene rang liste


- Konačne rang liste


- Kodeks nastavničke etike