Radni sastanak članova SCOPES projekta sa menadžmentom Univerziteta u Tuzli

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 05.07.2017. god.

 

 

 

U periodu od 03.07. do 07.07. na Univerzitetu u Tuzli boravi delegacija švicarskog Univerziteta  s ciljem realizacije aktivnosti u okviru SCOPES projekta pod nazivom „Osnivanje centra za inter i transdisciplinarna istraživnja na Univerzitetu u Tuzli“.  Centralne aktivnosti su: radni sastanak članova SCOPES projekta sa menadžmentom Univerziteta i sastanak u švicarskoj ambasadi u Sarajevu s ciljem nastavka daljnje uspješne saradnje sa SDC-om i finalizacija elaborata. 

 

 

 

 

Sastanku na Univerzitetu u Tuzli prisustvovali su članovi menadžmenta Univerziteta i članovi bosanskohercehovačkog i švicarskog projektnog tima. Cilj sastanka jeste institucionalizacija unapređenja i razvoja transdisciplinarne saradnje i istraživanja kroz osnivanje Centra. Vizija Centra je postati inkubator za održivu inovativnost u istraživanju i rješavanju društvenih problema, poboljšanju usluga i politika u drustvenim području, te tako doprinijeti inkluzivnom društvu s poboljšanom kvalitetom življenja. Polja djelovanja budućeg centra su: Primijenjena istraživanja i razvoj, edukacija za  BA, MA i DR studente, podučavanje i kontinuirana edukacija-cjeloživotno učenje, servisi trećim licima, mrežavanje i razmjena informacija. Glavni princip će se zasnivati na pristupu koji povezuje teoriju sa praksama, ojačavajući holističke politike i nudeći mogućnost za obavljanje primjenjenih istraživanja.


Benefit za Univerzitet jeste u tome što će ovaj centar kroz svoja dva poja djelovanja  zadovoljiti potrebu otvaranja Centra za edukaciju planiranog u okviru PRAVILNIKA o procedurama realizacije programa međunarodne saradnje na Univerzitetu u Tuzli.  Nadalje benefit za Univerzitet jeste u tome što Centar za inter i transdisciplinarna istraživanja: ispunjava ciljeve Bolonje i strateškog plana razvoja Kantona i Univerziteta, Univerzitet u Tuzli bit će uključen u evropsku naučnu zajednicu i on postaje centar za umrežavanje sa drugim univerzitetima; doprinijeti će razvoju naučnoistraživačkog rada kroz uvođenje novih inovativnih metoda i pristupa, povezivanje teorije sa praksom i generisanje resursa za nove projekte; postat će pionir za inovacije u istraživačkim metodama, nastavi i praksi. „Inkubirat“  će znanja potrebna za rešavanje socijalnih izazova, postat će atraktivan partner za saradnju, dobija mogućnost da putem istraživanja utiče na politiku i prema tome Univerzitet može pokazati da je odgovoran u vezi sa društvenim pitanjima;reputacija se povećava kroz inovativne proizvode!


Kompetencijski centar će pomagati u uspostavljanju mreža, ne samo sa lokalnom, nego i sa regionalnom, državnom i međunarodnom naučnom zajednicom.  Sve aktivnosti će biti integrirane u strukture univerziteta.


Zašto inter i transdisciplinarni? Zato što:  transdisciplinarni pristup povezuje discipline, pretpostavlja sudjelovanje različitih učesnika, akademskih ili neakademskih, te uzima u obzir etičke vrijednosti u duhu saradnje i integracije; fragmentacija (koja je sad prisutna) potkopava sposobnost Univerziteta u pogledu uspješnog odgovora na šire potrebe i zahtjeve društva; Univerzitet gubi koherentnost svojih odgojnih, akademskih i uslužnih djelatnosti; Hiperspecijalizacija prečava pristup širem i povezanom znanju- razlog zašto monodisciplinarno obrazovanje postaje neodgovarajuće.


Multidisciplinarni pristup se shvaća kao oblik saradnje koji pritom održava granice između pojedinih disciplina (stručnjaci rade zajedno zadržavajući pri tome svoje disciplinarne pristupe i poglede). Multidisciplinarnost čuva ideju o disciplinarnoj autonomiji.


Interdisciplinarni pristup posvećen je istraživanju u kojemu istraživači, iz dvije ili više disciplina, rade zajedno u područjima koja se preklapaju  ili u područjima koja se međusobno presijecaju, pa se interdisciplinarnost može shvatiti kao gradnja zajedničkog modela za discipline koje su uključene.


Transdisciplinarnost ima najveći potencijal odgovora na nove zahtjeve i imperative. Transdisciplinarnost je privremeni naziv za jednu novu viziju čovječanstva, ljudskog znanja i ljudskih odnosa. To je evolucija od mono, multi i interdisciplinarnih istraživanja. Dok ova tri pristupa da bi djelovala, svaki za sebe generira nova znanja, transdisciplinarnost vodi izvan odvojenih akademskih disciplina tkajući nov oblik znanja kroz interakcije između akademske zajednice i civilnog društva. Transdisciplinarnost nije disciplina nego pristup. Transdisciplinarnost- stanje u kome ne postoje jasne granice između disciplina.

 

Otvaranje Centra je u skladu sa vizijom, misijom i operativnim ciljevima institucionalnog plana razvoja Univerziteta.


Precizirane i prezentirane su i aktivnosti prvog projekta koji će biti realiziran unutar Centra. Naziv projekta je maloljetnička delinkvencija, a akivnosti su usmjerene na četri različita polja i to: na prevenciju, edukaciju, umrežavanje i otvaranje porodičnog savjetovališta, a područje realzacije je opština Lukavac.


Jedan od operativnih ciljeva institucionalnog plana razvoja Univerziteta je partnerstvo sa privredom, organima vlasti, obrazovnim i naučno-istraživačkim institucijama, nevladinim organizacijama, civilnim i kulturnim institucijama.


Projekat je podržala Švicarska nacionalna fondacija (SNSF) u okviru Međunarodnog programa za Istočno evropske zemlje (SCOPES) kao dio tehničke saradnje i finansijske pomoći Švicarske Konfederacije od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Saveznog ministarstva vanjskih poslova.