Aktuelne informacije zaposlenicima i studentima za vrijeme pogoršane epidemiološke situacije - uzrokovane Coronavirusom (COVID-19)

 

ODLUKA o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli od 29.10.2020. godine

 

Na osnovu člana 60.stav (1) tačka a) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 07/16, 10/16, 5/17, 15/17 i 15/19) i člana 119a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 9/20), člana 52. stav (1) tačka a) Statuta Univerziteta u Tuzli, a u vezi sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i preporuka nadležnih organa TK, Senat Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj dana 29.10.2020. godine, donio je ODLUKU o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli.

 

 

 

 

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU CORONAVIRUSA (COVID-19) UNIVERZITETA U TUZLI U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE 2020/21. GODINE

 

Donošenje ovog Kriznog plana ima za cilj dalje praćenje epidemiološke situacije i preduzimanje mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COV1D-19), te podizanje i promoviranje svijesti zaposlenika, studenata i angažovanih spoljnih saradnika kako bi se zaraza sporije širila i minimizirala.

 

 

 

UPUTSTVO za postupanje i provodenje mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19 za zaposlenike, spoljne saradnike i treća lica na Univerziteta u Tuzli od 16.10.2020. god.

 

U skladu sa Naredbom KŠ Federalnog Ministarstva zdravstva broj: 01-33-5472/20 od 01.10.2020. godine i Preporuka broj: 01-33-5473/20 od 1.10.2020. godine, te Preporuka Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona broj: 01-374-158-/20 od 07.10.2020. godine i Kriznog plana Univerziteta u Tuzli Broj: 01-4939-1/20 od 16.10.2020. godine Rektorica Univerziteta u Tuzli donosi UPUTSTVO za postupanje i provodenje mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19 za zaposlenike, spoljne saradnike i treća lica na Univerziteta u Tuzli.

 

 

 

UPUTSTVO za zaposlenike/spoljne saradnike i studente fakulteta/Akademije UnTz o organizaciji i realizacije nastave/ispita/odbrana projekata/ završnih radova na prvom, drugom i trećem ciklusu studija u prostorijama UnTz i provođenju mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19 od 16.10.2020. god.


U skladu sa Naredbom KŠ Federalnog Ministarstva zdravstva broj: 01-33-5472/20 od 01.10.2020. godine i Preporuka broj: 01-33-5473/20 od 1.10.2020. godine, te Preporuka Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona broj: 01-374-158420 od 07.10.2020. godine i Kriznog plana Univerziteta u Tuzli Broj: 01-4939-1/20 od 16.10.2020. godine Rektorica Univerziteta u Tuzli donosi UPUTSTVO za zaposlenike/spoljne saradnike i studente fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli o organizaciji i realizacije nastave/ispita/odbrana projekata/ završnih radova na prvom, drugom i trećem ciklusu studija u prostorijama Univerziteta u Tuzli i provođenju mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19.

 

 

 

ODLUKA o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli od 30.09.2020. god.


Nastava na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli na prvom, integriranom prvom i drugom i trećem ciklusu studija u zimskom semstru akademske 2020/21. godine organizovati će se na klasičan način koji podrazumijeva fizičko prisustvo i interakciju studenata i nastavnika/saradnika ili kombinovano: klasičnim načinom i kao nastava na daljinu, u zavisnosti od broja studenata na studijskoj godini, broja grupa za vježbe, broja studenata u grupi za vježbe, u skladu sa raspoloživim prostorom, te svim specifičnostima i zahtjevima studijskih programa fakulteta/Akademije, uz primjenu važećih epidemioloških mjera i preporuka nadležnih organa.

 

 

 

ODLUKA o realizaciji online ispita studenata Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini od 21.09.2020. god.

Za realizaciju online ispita studenata Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, koji se vrše u skladu sa Odlukom o dopunama Pravila o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst) broj: 03-4232-1-2.1/20 od 21.09.2020. godine, koristiti će se raspoložive online platforme i to:


  

 

ODLUKA o dopunama Pravila o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata  na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst) od 21.09.2020. god.


Na osnovu člana 60. stav (1) tačkad) Zakona ovisokom obrazovanju ("SlužbenenovineTuzlanskog kantona" broj 7/16, 10/16, 5/17, 15/17,  15/19 i 9/20), člana 52. stav (1) tačka b) Statuta Univerziteta uTuzli, Senat Univerziteta uTuzl I na sjednici održanoj 21.09.2020.godine, donio je ODLUKU o dopunama Pravila o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata  na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)

 

 

 

 

UPUTSTVO za zaposlenike Centra za sport Univerziteta u Tuzli o provođenju mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19 prilikom realizacije sportskih aktivnosti u Univerzitetskoj sportskoj dvorani Univerziteta u Tuzli od 03.09.2020. godine

 


Ovim Uputstvom propisuje se postupanje zaposlenika Centra za sport Univerziteta u Tuzli u provođenju mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti -COVID 19 prilikom organizacije i realizacije sportskih treninga/rekreacije/odigravanja utakmica u Univerzitetskoj sportskoj dvorani Univerziteta u Tuzli ( u daljem tekstu : dvorana), kako slijedi:

 

 

 

 

UPUTSTVO za zakupce i druge korisnike Univerzitetske sportske dvorane i dvorane na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli za postupanje i provođenje mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19 od 03.09.2020. godine

 


Ovim Uputstvom propisuje se postupanje za zakupce i druge korisnike Univerzitetske sportske dvorane i dvorane na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli (u daljem tekstu: dvorane) pri provođenju mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID 19 tokom održavanja rekreacije, trenažnog procesa, odigravanja utakmica i drugih aktivnosti, kako slijedi:

 

 

 

 

ODLUKA o početku akademske 2020/21. godine na Univerzitetu u Tuzli od 08.07.2020. god.
 


Akademska 2020/21. godina na prvom i integriranom prvom i drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli počinje 12.10.2020. godine.

 

 

 

 

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU NOVOG CORONAVIRUSA (COVID-19) UNIVERZITETA U TUZLI

 


U skladu sa Naredbom kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-3510/20, od 16.06.2020. godine, Krizni štab civi1ne zaštite Univerziteta u Tuzli, na prijedlog Radne grupe imenovane Odlukom Rektorice Univerziteta u Tuzli, broj: 01-2713-1/20 od 18.06.2020. godine, na sastanku održanom 06.07.2020. godine donio je
KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU NOVOG CORONAVIRUSA (COVID-19) UNIVERZITETA U TUZLI

 

 

 

 

Izvještaj Zavoda za javno zdravstvo TK o provedenom nadzoru nad provedbom mjera prevencije širenja infekcije COVID 19

 


Shodno Vašem zahtjevu za monitoringom mjera prevencije širenja infekcije uzrokovane COVID 19 na Univerzitetu u Tuzli broj:01-2605-1/20 od 11.06.2020 godine, obavještavamo Vas da je predstavnik Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona Prim.mr.med.sci BIaško dr Topalović- epidemiolog sa Šeficom Službe za tehničke poslove i održavanje Univerziteta u Tuzli u dane 25.06.2020. i 26.06.2020. godine obavio epidemiološko izviđanje i monitoring nad provedbom preventivnih mjera na svim fakultetima Univerziteta u Tuzli.

 

 

 

 

UPUTSTVO za zaposlenike i spoljne saradnike fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli o provođenju mjera prilikom organizacije i realizacije vježbi/ispita/odbrana projekata/odbrana završnih radova na prvom, drugom i trećem ciklusu studija u prostorijama Univerziteta u Tuzli od 28.05.2020. god.

 


Ovim Uputstvom propisuje se postupanje zaposlenika i spoljnih saradnika fakultetaJAkademije Univerziteta u Tuzli u provođenju mjera prilikom organizacije i realizacije vježbi/ispita/odbrana projekata/odbrana završnih radova na prvom, drugom i trećem ciklusu studija u prostorijama Univerziteta u Tuzli, kako slijedi...

 

 

 

UPUTSTVO za zaposlenike i spoljne saradnike Univerziteta u Tuzli za postupanje i provođenje mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19 od 28.05.2020. god.

 


Na osnovu Naredbe Kantonalnog štaba Ovim Uputstvom propisuje se postupanje zaposlenika i spoljnih saradnika Univerziteta u Tuzli prilikom provođenje mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19, kako slijedi...

 

 

ODLUKA o dopunama Odluke o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za ak. 2019/20. god. (Prečišćeni tekst) od 30.07.2020. godine

 


U Odluci Senata Univerziteta u Tuzli o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2019/20. godinu (Prečišćeni tekst) broj: 03-2351-1-2/20 od 29.05.2020. godine i broj: 03-3005-1-4/20 od 08.07.2020. godine u tački IV podtačke 2. iza alineje 2. dodaje se navo alineja 3. koja glasi:
"Izuzetno od odredbe alineje 1., studentima prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa opšteg studija medicine i studentima odsijeka zdravstvenih studija Meidicnskog fakulteta koji, u redovnom ispitnom terminu junsko-julskog ispitnog roka nadoknjađuju nastavu na kliničkim nastavnim predmetima, nadoknada istog obaviti će se u periodu od 17. do 29.08.2020. godine."

 

 

ODLUKA o izmjenama Odluke o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akdemsku 2019/20. godinu (Prečišćeni tekst) od 08.07.2020. godine

 


U Odluci Senata Univerziteta u Tuzli o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2019/20. godinu (Prečišćeni tekst) broj: 03-2351-1-2/20 od 29.05.2020. godine tačka I mijenja se i glasi: "Prvi i integrirani prvi i drugi ciklus studija
"Nastava na prvom i integriranom prvom i drugom ciklusa studija u akademskoj 2019/20. godini na Univerzitetu u Tuzli počinje 1. oktobra 2019. godine i traje do 10.10.2020. godine."

 

 

ODLUKA o  kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2019/20. godinu (Prečišćeni tekst) od 29.05.2020. god.

 


Prvi i integrirani prvi i drugi ciklus studija
Nastava na prvom i integriranom prvom i drugom ciklusus studija u akademskoj 2019/20. godina na Univerzitetu u Tuzli počinje 1. oktobra 2019. godine i traje do 30. septembra 2020. godine.

 

 

 

ODLUKA o načinu organizacije i realizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na prvom, drugom i trećem  ciklusu studija od 26.05.2020. god.I Predavanja, auditorne vježbe,kao i dio vježbi i stručne prakse (ovisno o specifičnostima nastavnog predmeta),nastavljaju se realizirati u vidu eNastave do završetka nastave u ljetnom semestru akademske 2019/20. godine.
II Nadoknada nerealiziranih nastavnih aktivnosti koje se odnose na praktičan rad studenata u prostoru Univerziteta...

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE - Ovjera ljetnog semestra akademske 2019/20. godineObaviještavaju se studenti fakulteta /Akademije Univerziteta u Tuzli da će ovjera ljetnog semestra akademske 2019/20. godine, prema Odluci Senata trajati od 01.-13. juna 2020. godine. Materijale za ovjeru semestra, kao i prijave za ispite, uplatnice, uvjerenja i dr. materijale moći će uzeti u skriptarnicama Univerziteta u periodu od 01. do 09. juna 2020. godine, kako slijedi...

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE - Dozvoljen povratak studenata u studentske domove Studentskog centraNa osnovu Naredbe Kantonalnog štaba Civilne zaštite broj: 02/24-40-009018-60N/20 od 22,05.2020. godine, u kojem je dozvoljen povratak studenata u studentske domove počev od 31.05.2020. godine, obavještavarno studente korisnike Studentskog centra koji su bili smjeteni u Studentskom centru Tuzla da se mogu vratiti u studentske domove Tuzla.

 

 

 

Univerzitet u Tuzli otvara učionice i studentske domoveU skladu sa Naredbom Kantonalnog štaba Civilne zaštite Tuzlanskog kantona, donijetoj na sjednici 21.05.2020. godine Univerzitet u Tuzli obavještava studente, nastavnike i saradnike o slijedećem:
1.    Odbrane završnih radova na I, II i III ciklusu studija, kao i odbrane projekata mogu se planirati u najvećim prostorijama fakulteta, uz prisustvo maksimalno 10 osoba, uključujući kandidata i članove komisije, počev od utorka, 26. maja 2020. godine...

 

 

 

 

ODLUKA o izmjeni Odluke o načinu organizacije i realizacije nastave za vrijeme stanja nesreće uzrokovane pojavom COVID-19 od 15.05.2020. god.U Odluci Senata Univerziteta  Broj: 03-1999-1-1/20 od 30.04. 2020. godine u tački  uvodna rečenica mijenja se i glasi: „Naučno-nastavni proces na I, II i III ciklusu studija u periodu od 16.05.2020. godine do ublažavanja mjera od strane nadležnih kriznih štabova i štabova civilne zaštite organizira se i izvodi na sljedeći način:“U istoj tački, u podtački 9. tekst „do 15.05.2020. godine“ se briše.

 

 

 

ODLUKA o načinu organizacije i realizacije nastave za vrijeme stanja nesreće uzrokovane pojavom COVID-19 od 30.04.2020. god.
Naučno-nastavni proces na I, II i III ciklusu studija u periodu od 01.05. do 15.05.2020. godine organizira se i izvodi na sljedeći način:
1.  Teoretska, praktična nastava i ispiti u učionici i nastavnim bazama fakulteta/Akademije se obustavljaju...
.

 

 

 

 

UPUTSTVO o bližem načinu realizacije Odluke o načinu rada za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa - (COVID-19)Ovim Uputstvom daju se bliže upute za primjenu i realizaciju Odluke o načinu rada za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa - (COVID-19) broj: 01-1835-1/20 od 30.03.2020. godine i broj: 014-1835-3/20 od 13.04. 2020. godine (u daljem tekstu: Odluke o načinu rada).

 

 

 

ODLUKA o izmjenama Odluke o načinu rada za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa - (COVID-19) broj: 01-1835-1/20 od 30.03.2020. godineNa Univerzitetu u Tuzli i njegovim organizacionim jedinicama, fakultetima/Akademiji i Studentskom centru, te podorganizacionim jedinicama Univerziteta (Uredi, Službe i Centar za osiguranje kvaliteta) rad se može organizovati na način kako slijedi...

 

 

 

Radno vrijeme pisarnice Univerziteta u TuzliUNIVERZITET U TUZLI u skladu sa  donesenim mjerama kriznog štaba Tuzlanskog kantona i Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, te proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH, a u cilju prevencije i sprečavanja širenja virusa korona, obavještava Vas da je radno vrijeme pisarnice Univerziteta u Tuzli za rad sa strankama od 9,00 do 13,00 sati.

 

 

 

ODLUKA O NAČINU RADA ZA VRIJEME TRAJANJA NESREĆE UZROKOVANE POJAVOM KORONAVIRUSA-(COVID-19)Na Univerzitetu u Tuzli i njegovim organizacionim jedinicama, fakultetima/Akademiji i Studentskom centru, te podorganizacionim jedinicama Univerziteta (Uredi, Službe i Centar za osiguranje kvaliteta) organizuje se dežurstvo, u jednoj smjeni, jednog lica, svakim radnim danom (ponedeljak-petak) od 8-13 sati.

 

 

 

OBAVIJEST - Otkazivanje odbrana doktorskih disertacija, završnih magistraskih radova i završnih diplomskih radovaZbog pogoršane epidemiološke situacije na području Tuzlanskog kantona okazuju se zakazane odbrane doktorskih disertacija kandidata: Razija dr Spahić zakazana za 10.04.2020. godine i Alen Mešanović, MA zakazana za 13.04.2020. godine i odbrana završnog magistarskog rada kandidata Selma Karić zakazana za 03.04.2020. godine. Otkazuju se i zakazane odbrane završnih diplomskih radova.

 

 

 

ODLUKA O NAČINU ORGANIZACIJE I REALIZACIJE NASTAVE ZA VRIJEME STANJA NESREĆE UZROKOVANE POJAVOM COVID-19Na osnovu člana 52. stav (1) tačka a) Statuta JU Univerzitet u Tuzli,u vezi sa preporukom Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona od 25.03.2020. godine u cilju zaštite zdravlja studenata i zaposlenika Univerziteta u Tuzli i prevencije pojave širenja zaraze corona virusom, Senat Univerziteta u Tuzli na vanrednoj sjednici održanoj 26.03.2020. godine donio je ODLUKU o načinu organizacije i realizacije nastave za vrijeme stanja nesreće uzrokovane pojavom COVID-19. Naučno-nastavni proces na I, II i III ciklusu studija u periodu od 26.03.2020. godine do 30.04.2020. godine organizira se i izvodi na sljedeći način:

 

 

 

ODLUKA O IZMJEŠTANJU STUDENATA SMJEŠTENIH U PAVILJONU I STUDENTSKOG CENTRAS obzirom da je naredbom Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona od 23.03.2020. godine izvršena mobilizacija Paviljona I Studentskog centra za potrebe smještaja građana Tuzlanskog kantona za koje se utvrdi da su pozitivni na koronavirus, zadužuju se studenti korisnici usluga Studentskog centra koji su bili smješteni u paviljonu I Studentskog centra da u što kraćem roku, a najkasnije do 31.03.2020. godine dođu i preuzmu vlastite stvari te oslobode sobe kako bi se u slučaju potrebe mogla realizirati spomenuta naredba Kantonalnog štaba civilne zaštite  Tuzlanskog kantona.

 

 

 

ZAKLJUČCI SENATA O IZMJENI NAČINA REALIZACIJE NASTAVNOG PROCESA NA UNIVERZITETU U TUZLI - eNastava

 


Na osnovu člana 52. stav (1) tačka a) Statuta Univerziteta u Tuzli, na Preporuku Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, te na Prijedlog Kolegija Rektora u proširenom sazivu od 12.03.2020. godine i Prijedlog koordinacijskog tijela, Senat Univerziteta u Tuzli donio je sljedeće ZAKLJUČKE