Aktuelne informacije zaposlenicima i studentima za vrijeme pogoršane epidemiološke situacije - uzrokovane Coronavirusom (COVID-19)

 

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU NOVOG CORONAVIRUSA (COVID-19) UNIVERZITETA U TUZLI

 


U skladu sa Naredbom kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-3510/20, od 16.06.2020. godine, Krizni štab civi1ne zaštite Univerziteta u Tuzli, na prijedlog Radne grupe imenovane Odlukom Rektorice Univerziteta u Tuzli, broj: 01-2713-1/20 od 18.06.2020. godine, na sastanku održanom 06.07.2020. godine donio je
KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU NOVOG CORONAVIRUSA (COVID-19) UNIVERZITETA U TUZLI

 

 

 

 

Izvještaj Zavoda za javno zdravstvo TK o provedenom nadzoru nad provedbom mjera prevencije širenja infekcije COVID 19

 


Shodno Vašem zahtjevu za monitoringom mjera prevencije širenja infekcije uzrokovane COVID 19 na Univerzitetu u Tuzli broj:01-2605-1/20 od 11.06.2020 godine, obavještavamo Vas da je predstavnik Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona Prim.mr.med.sci BIaško dr Topalović- epidemiolog sa Šeficom Službe za tehničke poslove i održavanje Univerziteta u Tuzli u dane 25.06.2020. i 26.06.2020. godine obavio epidemiološko izviđanje i monitoring nad provedbom preventivnih mjera na svim fakultetima Univerziteta u Tuzli.

 

 

 

 

UPUTSTVO za zaposlenike i spoljne saradnike fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli o provođenju mjera prilikom organizacije i realizacije vježbi/ispita/odbrana projekata/odbrana završnih radova na prvom, drugom i trećem ciklusu studija u prostorijama Univerziteta u Tuzli od 28.05.2020. god.

 


Ovim Uputstvom propisuje se postupanje zaposlenika i spoljnih saradnika fakultetaJAkademije Univerziteta u Tuzli u provođenju mjera prilikom organizacije i realizacije vježbi/ispita/odbrana projekata/odbrana završnih radova na prvom, drugom i trećem ciklusu studija u prostorijama Univerziteta u Tuzli, kako slijedi...

 

 

 

UPUTSTVO za zaposlenike i spoljne saradnike Univerziteta u Tuzli za postupanje i provođenje mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19 od 28.05.2020. god.

 


Na osnovu Naredbe Kantonalnog štaba Ovim Uputstvom propisuje se postupanje zaposlenika i spoljnih saradnika Univerziteta u Tuzli prilikom provođenje mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19, kako slijedi...

 

 

 

ODLUKA o  kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2019/20. godinu (Prečišćeni tekst) od 29.05.2020. god.

 


Prvi i integrirani prvi i drugi ciklus studija
Nastava na prvom i integriranom prvom i drugom ciklusus studija u akademskoj 2019/20. godina na Univerzitetu u Tuzli počinje 1. oktobra 2019. godine i traje do 30. septembra 2020. godine.

 

 

 

ODLUKA o načinu organizacije i realizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na prvom, drugom i trećem  ciklusu studija od 26.05.2020. god.I Predavanja, auditorne vježbe,kao i dio vježbi i stručne prakse (ovisno o specifičnostima nastavnog predmeta),nastavljaju se realizirati u vidu eNastave do završetka nastave u ljetnom semestru akademske 2019/20. godine.
II Nadoknada nerealiziranih nastavnih aktivnosti koje se odnose na praktičan rad studenata u prostoru Univerziteta...

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE - Ovjera ljetnog semestra akademske 2019/20. godineObaviještavaju se studenti fakulteta /Akademije Univerziteta u Tuzli da će ovjera ljetnog semestra akademske 2019/20. godine, prema Odluci Senata trajati od 01.-13. juna 2020. godine. Materijale za ovjeru semestra, kao i prijave za ispite, uplatnice, uvjerenja i dr. materijale moći će uzeti u skriptarnicama Univerziteta u periodu od 01. do 09. juna 2020. godine, kako slijedi...

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE - Dozvoljen povratak studenata u studentske domove Studentskog centraNa osnovu Naredbe Kantonalnog štaba Civilne zaštite broj: 02/24-40-009018-60N/20 od 22,05.2020. godine, u kojem je dozvoljen povratak studenata u studentske domove počev od 31.05.2020. godine, obavještavarno studente korisnike Studentskog centra koji su bili smjeteni u Studentskom centru Tuzla da se mogu vratiti u studentske domove Tuzla.

 

 

 

Univerzitet u Tuzli otvara učionice i studentske domoveU skladu sa Naredbom Kantonalnog štaba Civilne zaštite Tuzlanskog kantona, donijetoj na sjednici 21.05.2020. godine Univerzitet u Tuzli obavještava studente, nastavnike i saradnike o slijedećem:
1.    Odbrane završnih radova na I, II i III ciklusu studija, kao i odbrane projekata mogu se planirati u najvećim prostorijama fakulteta, uz prisustvo maksimalno 10 osoba, uključujući kandidata i članove komisije, počev od utorka, 26. maja 2020. godine...

 

 

 

 

ODLUKA o izmjeni Odluke o načinu organizacije i realizacije nastave za vrijeme stanja nesreće uzrokovane pojavom COVID-19 od 15.05.2020. god.U Odluci Senata Univerziteta  Broj: 03-1999-1-1/20 od 30.04. 2020. godine u tački  uvodna rečenica mijenja se i glasi: „Naučno-nastavni proces na I, II i III ciklusu studija u periodu od 16.05.2020. godine do ublažavanja mjera od strane nadležnih kriznih štabova i štabova civilne zaštite organizira se i izvodi na sljedeći način:“U istoj tački, u podtački 9. tekst „do 15.05.2020. godine“ se briše.

 

 

 

ODLUKA o načinu organizacije i realizacije nastave za vrijeme stanja nesreće uzrokovane pojavom COVID-19 od 30.04.2020. god.
Naučno-nastavni proces na I, II i III ciklusu studija u periodu od 01.05. do 15.05.2020. godine organizira se i izvodi na sljedeći način:
1.  Teoretska, praktična nastava i ispiti u učionici i nastavnim bazama fakulteta/Akademije se obustavljaju...
.

 

 

 

 

UPUTSTVO o bližem načinu realizacije Odluke o načinu rada za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa - (COVID-19)Ovim Uputstvom daju se bliže upute za primjenu i realizaciju Odluke o načinu rada za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa - (COVID-19) broj: 01-1835-1/20 od 30.03.2020. godine i broj: 014-1835-3/20 od 13.04. 2020. godine (u daljem tekstu: Odluke o načinu rada).

 

 

 

ODLUKA o izmjenama Odluke o načinu rada za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa - (COVID-19) broj: 01-1835-1/20 od 30.03.2020. godineNa Univerzitetu u Tuzli i njegovim organizacionim jedinicama, fakultetima/Akademiji i Studentskom centru, te podorganizacionim jedinicama Univerziteta (Uredi, Službe i Centar za osiguranje kvaliteta) rad se može organizovati na način kako slijedi...

 

 

 

Radno vrijeme pisarnice Univerziteta u TuzliUNIVERZITET U TUZLI u skladu sa  donesenim mjerama kriznog štaba Tuzlanskog kantona i Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, te proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH, a u cilju prevencije i sprečavanja širenja virusa korona, obavještava Vas da je radno vrijeme pisarnice Univerziteta u Tuzli za rad sa strankama od 9,00 do 13,00 sati.

 

 

 

ODLUKA O NAČINU RADA ZA VRIJEME TRAJANJA NESREĆE UZROKOVANE POJAVOM KORONAVIRUSA-(COVID-19)Na Univerzitetu u Tuzli i njegovim organizacionim jedinicama, fakultetima/Akademiji i Studentskom centru, te podorganizacionim jedinicama Univerziteta (Uredi, Službe i Centar za osiguranje kvaliteta) organizuje se dežurstvo, u jednoj smjeni, jednog lica, svakim radnim danom (ponedeljak-petak) od 8-13 sati.

 

 

 

OBAVIJEST - Otkazivanje odbrana doktorskih disertacija, završnih magistraskih radova i završnih diplomskih radovaZbog pogoršane epidemiološke situacije na području Tuzlanskog kantona okazuju se zakazane odbrane doktorskih disertacija kandidata: Razija dr Spahić zakazana za 10.04.2020. godine i Alen Mešanović, MA zakazana za 13.04.2020. godine i odbrana završnog magistarskog rada kandidata Selma Karić zakazana za 03.04.2020. godine. Otkazuju se i zakazane odbrane završnih diplomskih radova.

 

 

 

ODLUKA O NAČINU ORGANIZACIJE I REALIZACIJE NASTAVE ZA VRIJEME STANJA NESREĆE UZROKOVANE POJAVOM COVID-19Na osnovu člana 52. stav (1) tačka a) Statuta JU Univerzitet u Tuzli,u vezi sa preporukom Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona od 25.03.2020. godine u cilju zaštite zdravlja studenata i zaposlenika Univerziteta u Tuzli i prevencije pojave širenja zaraze corona virusom, Senat Univerziteta u Tuzli na vanrednoj sjednici održanoj 26.03.2020. godine donio je ODLUKU o načinu organizacije i realizacije nastave za vrijeme stanja nesreće uzrokovane pojavom COVID-19. Naučno-nastavni proces na I, II i III ciklusu studija u periodu od 26.03.2020. godine do 30.04.2020. godine organizira se i izvodi na sljedeći način:

 

 

 

ODLUKA O IZMJEŠTANJU STUDENATA SMJEŠTENIH U PAVILJONU I STUDENTSKOG CENTRAS obzirom da je naredbom Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona od 23.03.2020. godine izvršena mobilizacija Paviljona I Studentskog centra za potrebe smještaja građana Tuzlanskog kantona za koje se utvrdi da su pozitivni na koronavirus, zadužuju se studenti korisnici usluga Studentskog centra koji su bili smješteni u paviljonu I Studentskog centra da u što kraćem roku, a najkasnije do 31.03.2020. godine dođu i preuzmu vlastite stvari te oslobode sobe kako bi se u slučaju potrebe mogla realizirati spomenuta naredba Kantonalnog štaba civilne zaštite  Tuzlanskog kantona.

 

 

 

ZAKLJUČCI SENATA O IZMJENI NAČINA REALIZACIJE NASTAVNOG PROCESA NA UNIVERZITETU U TUZLI - eNastava

 


Na osnovu člana 52. stav (1) tačka a) Statuta Univerziteta u Tuzli, na Preporuku Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, te na Prijedlog Kolegija Rektora u proširenom sazivu od 12.03.2020. godine i Prijedlog koordinacijskog tijela, Senat Univerziteta u Tuzli donio je sljedeće ZAKLJUČKE