Program ferijalnog rada BiH studenata u SR Njemačkoj u 2017 godini

Ured za međuuniverzitetsku
saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 19.12.2016. godine


Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2017. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Centralnim uredom za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke.


Na ovaj poziv mogu se prijaviti isključivo redovni studenti univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini koji nisu upisani u posljednju godinu studija.

Ostali uslovi:
- studenti trebaju dobro vladati njemačkim jezikom,
- studenti trebaju biti raspoloživi za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca,
- studenti se ne bi trebali ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,
- studenti bi trebali biti spremni na rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi.

Prijava treba da sadrži sljedeće:
1. Dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen 2017), obostrano štampana, čitko popunjena na njemačkom jeziku sa datumom i potpisom studenta,
2. Dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš),
3. Dva primjerka Uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigung)* popunjena na njemačkom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove,
4. Uvjerenje o studentskom statusu (pravo učešća u programu imaju samo redovni studenti) koje je izdala relevantna visokoškolska ustanova,
5. Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (opcionalno).

*Napomena: studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan primjerak Uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigung), koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR Njemačku.

Način podnošenja prijava:
Zainteresirani studenti, koji ispunjavaju navedene uslove, dostavljaju prijavna dokumenta lično ili preporučeno poštom na adresu:
Služba za zapošljavanje TK Tuzla, Bosne srebrene bb, 75 000 Tuzla ili
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Đoke Mazalića 3
71000 Sarajevo sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2017“

Rok za slanje prijava je srijeda, 10.01.2017. godine.