Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Karamanoglu Mehmetbey Univerziteta za akademsku 2019/2020. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 12.02.2019. godine

 

 


Obavještavamo Vas da je otvoren poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Karamanoglu Mehmetbey Univerziteta, Karaman, Turska. Poziv je otvoren za studente i osoblje Filozofskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike, Prirodno-matematičkog fakulteta, Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, Ekonomskog fakulteta, Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Dokumentacija koju prilažu studenti:
1.Aplikacijski obrazac popunjen elektronski /Candidate student Application Form
2.Dokaz o poznavanju jezika
3.Uvjerenje o položenim ispitima prevedeno od strane sudskog tumača (Transkript ocjena)
4.Biografija

Studenti Univerziteta u Tuzli moraju biti redovno upisani u tekuću godinu studija, sa ostvarenih najmanje 60 ECTS kredita.

Dokumentacija koju prilaže osoblje:
1.Aplikacijski obrazac popunjen elektronski/Academic Staff Application Form
2.Biografija
3.Akademski portfolio

Krajnji rok za apliciranje je 11.03.2019. godine.

Dokumentacija se dostavlja putem e-maila international@untz.ba sa naznakom PRIJAVA ZA MEVLANA PROGRAM – KARAMANOGLU.

Aplikacijske obrasce popuniti elektronski. Nepotpune, neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

Više informacija možete pronaći na linku: http://kmu.edu.tr/mevlana