OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI           
         S E N A T
Tuzla, 13.07.2016. godine
 O B J A V LJ U J Eda će mr.sc. Nermin Tursić, dipl.politolog dana 08.09.2016. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Evropska unija kao nadnacionalni pravno-politički oblik ostvarivanja suvereniteta država članica»,

 

pred Komisijom u sastavu:

1. dr sc. Izudin Hasanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Državno i međunarodno javno pravo“,
Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. dr sc. Omer Ibrahimagić, prof. emeritus za nastavni predmet „Teorija države i prava“,
na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, mentor i član,
3. dr sc. Amir Karić, docent za užu naučnu oblast „Državno i međunarodno javno pravo“,
Pravni fakultet Univerzita u Tuzli, član,
4. dr sc. Dženeta Omerdić, docent za užu naučnu oblast „Državno i međunarodno javno pravo“,
Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
5. dr. sc. Zlatan Begić, docent za užu naučnu oblast „Državno i međunarodno javno pravo“,
Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Pravnom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.