OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 18.04.2017. godine
 
O B J A V LJ U J E
da će mr. sc. Sanela Tinjak, dana 25.05.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Obilježja disleksije u Bosni i Hercegovini»,

 

pred Komisijom u sastavu:1.dr.sc. Leila Begić, docent za užu naučnu oblast „Logopedija“,
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2.dr.sc. Mirela Duranović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“,
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, član i mentor;
3.dr.sc. Zamir Mrkonjić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“,
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.