OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 10.02.2017. godine
 O B J A V LJ U J Eda će mr. sc. Terzić dr Sabina, dana 11.03.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Efekti strategije permisivne hiperkapnije kod ventilirane nedonoščadi sa respiratornim distres sindromom»,

 

pred Komisijom u sastavu:1.dr.sc. Fahrija Skokić, redovni profesor za nastavni predmet „Pedijatrija“, Medicinski fakultet  Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2.dr.sc. Suada Heljić, redovni profesor za nastavni predmet „Pedijatrija“, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, član i
3.dr.sc. Selma Muratović, docent za nastavni predmet „Pedijatrija“, Medicinski  fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.