OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 11.09.2017. godine

 O B J A V LJ U J Eda će mr.sc. Admir Terzić, dana 20.10.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:


«Povezanost sportskih faktora sa konzumiranjem alkohola, cigareta i droga kod srednjoškolaca Tuzlanskog kantona»,pred Komisijom u sastavu:1. dr.sc. Dževad Džibrić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“
na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. dr.sc. Indira Jašarević, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“
na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, mentor i član,
3. dr.sc. Damir Sekulić, redovni profesor izabran za znanstveno područje Društvenih znanosti, polje Kineziologija, znanstvena grana Sistematska kineziologija i Kineziološka rekreacija,
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.