OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 21.06.2017. god.

 

O B A V I J E S TMehmedalija Taletović javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:“Jezičke osobitosti rukopisne zbirke pjesama “Narodno cvijeće” Safvet bega Bašagića”Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 04.07.2017. godine u 10.00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. Dr. sc. Sead Nazibegović, vanr. prof. izabran za užu naučnu oblast Lingvistika
na Filozofskome fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
2. Dr. sc. Amira Turbić-Hadžagić, vanr. prof.  izabrana za užu naučnu oblast Lingvistika
na Filozofskome fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentorica
3. Dr. sc. Marijana Nikolić, vanr. prof. izabrana za užu naučnu oblast Lingvistika
na Filozofskome fakultetu Univerziteta u Tuzli, članRezervni član Komisije:  prof. dr. Nedžad Ibrahimović

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 REZIME RADA


U ovom radu analizirane su jezičke osobitosti prvog sveska rukopisne zbirke Narodno cvijeće, Safvet-beg Bašagića na fonetskome, morfološkome, sintaksičkome i leksičkom nivou. Prema dostupnim podacima zbirka je 1894. godine predana u Maticu hrvatsku, a nekada poslije predata u vlasništvo HAZU-a.  Utvrđena su neka odstupanja od standardnog bosanskog jezika koja su nastala usljed bilježenja pjesama i govornih idioma podneblja iz kojih pjesme potiču. Osim odstupanja, date su i paralele  s normativima bosanskoga standardnog jezika.
Osim jezičke analize, u okviru Bašagićevog stvaralaštva, posvećen je kratak osvrt interpretacijski osvrt navedenih pjesama. U oblasti fonetike posebna pažnja posvećena je glasovima h, č, ć, d, dž i f  u svim pozicijama kod riječi orijentalnoga porijekla, slavenskoga i neslavenskoga porijekla, fonološki i morfološki uvjetovanim alternacijama glasova.
U oblasti morfologije analizirane su morfološke osobine pjesama, te morfostilističke pojave. Prateći parelele i odstupanja, na ovom lingvističkom nivou, pažnja je  posvećena promjenljivim i nepromjenljivim vrstama riječi, oblicima tih riječi  te funkcionalno-stilskoj markiranosti.
Analiza sintakse pokazala je manji broj odstupanja od standardnoga bosanskog jezika u odnosu na prethodna dva jezička nivoa.
U oblasti leksikologije jezik ove (prve) zbirke  obiluje riječima orijentalnoga porijekla. Imenice su pojmovno klasificirani te je sačinjen mali rječnik. Također se pažnja posvetila vlastitim imenima, te su razvrstane prema kategorijama.