OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 04.05.2017. godinaNa osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat UniverzitetaO B J A V L J U J E


 
Hana Sulejmanović, bachelor biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom „Određivanje taksona lišajeva kao bioindikatora kvaliteta zraka na području Tuzlanskog kantona“


 
 
u srijedu  24.05.2017. godine u Sali broj: 203  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli,  sa početkom u 13 sati
pred Komisijom u sastavu:1. Dr.sc. Sanida Bektić, docent, predsjednik
Uža naučna oblast „Biosistematka i morfologija biljaka“
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
2. Dr.sc. Samira Huseinović, docent, mentor i član
Uža naučna oblast „Biosistematika i morfologija biljaka“
Prirodno-matematički fakultet  Univerziteta u Tuzli
3. Dr.sc. Amela Karić, docent, član
Uža naučna oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“
Prirodno-matematički  fakultet Univerziteta u Tuzli
 Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sc. Vladimir Ranđelović, redovni profesor, uža naučna oblast „Botanika“ Prirodno-matematički  fakultet Univerziteta u Nišu.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 REZIME RADABioindikatori mogu biti mjera, indeks mjera ili model koji karakteriše ekosistem ili jedan od njegovih ključnih komponenti. Njihova uloga u održivom razvoji pomoći će da se osigura da zagađivanje ostavlja najmanji mogući trag na životnu sredinu.
Tokom izrade ovog rada korišteni su lišaji kao biondikatori zagađenja zraka na području Tuzlanskog kantona. Obuhvaćeno je 39 lokaliteta.  Determinacija pronađenih vrsta vršena je u laboratoriji upotrebom ključeva za determinaciju, mikroskopa i posebnih hemikalija.
Na području Tuzlanskog kantona pronađeno je 43 vrste lišaja i jedna vrsta determinisana do novoa roda. Pronađene vrste se nalaze unutar 6 redova: Lecanorales, Pertusariales, Teloschistales, Candelariales, Ostropales, Peltigerales.
Najveća brojnost vrsta lišaja konstatovana je na području općine Kladanj, a najmanja na području općine Doboj Istok. Analizom podataka, ekoloških i bioloških odlika dobijeni su rezultati procjene onečišćenja zraka na istraživanom području.  Vrijednosti IAP ukazuju na prisustvo svih pet zona kvaliteta zraka.