OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 07.02.2017. godinaNa osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat UniverzitetaO B J A V L J U J E


 
Emina Subašić, bachelor hemije   javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom :„Procjena uticaja vremenskih nepogoda na hemijski sastav i sadržaj teških metala u rijekama Bosna i Usora“u četvrtak  23.02.2017. godine u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli,  sa početkom u 12 sati
pred Komisijom u sastavu:1. Dr.sc. Aida Crnkić, redovni profesor, predsjednik
Uža naučna oblast „Opšta i neorganska hemija“
Prirodno-matematički  fakultet  Univerziteta u Tuzli.
2. Dr.sc. Aldina Kesić, vanredni profesor, mentor i član
Uža naučna oblast „Opšta i neorganska hemija“
Prirodno-matematički  fakultet  Univerziteta u Tuzli.
3. Dr.sc. Nadira Ibrišimović Mehmedinović, vanredni profesor, član
Uža naučna oblast " Opšta i neorganska hemija"
Prirodno-matematički  fakultet  Univerziteta u  Tuzli.
Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se dr.sc. Zorica Hodžić, vanredni profesor  uža naučna oblast „Opšta i neorganska hemija” Prirodno-matematički  fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 REZIME RADA

 


Klimatske promjene su danas aktuelna tema o kojoj se govori u naučnim, političkim i drugim krugovima društva kao o prijetnji za propast čovječanstva. One također utiču direktno na vremenske nepogode koje se u posljednje vrijeme sve češće dešavaju u našoj okolini. Vremenske nepogode najvjerovatnije povećavaju intenzitet toka rijeka, i time imaju uticaj kako na kvantitet vode tako i na njen kvalitet. Iako vremenske nepogode imaju efekta na kvantitet vode i to je opće priznato, efekti na kvalitet vode su manje poznati. Cilj ovoga rada je da procijeni i približi efekte vremenskih nepogoda suše i poplave na kvalitet vode rijeka Bosne i Usore na osnovu analiza postojećih podataka o kvalitetu vode. Vremenski intervali kavaliteta vode su istraživani u tri perioda. Prvi period je period u kome se desila vremenska nepogoda suša u 2012 godini, drugi period je period kada nije bilo vremenske nepogode u 2013 godini i treći period je period vremenske nepogode poplave u 2014 godini. Kvalitet vode tokom ovih perioda je istražen i upoređen sa kvalitetom vode tokom tih perioda kao i referentnih perioda, što predstavlja uobičajene hidrološke uslove i slična hemijska zagađenja. Ukupno 76 parametra kvalitete vode su uključeni u ovu analizu, a mogu se podjeliti u 3 grupe:
1.Fizičko- hemijske karakteristike kvalitete vode,
2.Toksikološke karakteristike kvalitete vode,
3.Teški metali.
Rezultati ukazuju na opšte pogoršanje kvaliteta vode rijeke Bosne i Usore tokom vremenskih nepogoda u kontekstu temperature vode, glavnih elemenata i nekih teških metala.

Ključne riječi: klimatske promjene, vremenske nepogode, poplava, suša, zagađenje, rijeke Bosna i Usora.