Studijski programi drugog ciklusaPregled studijskih programa/usmjerenja drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli

 
Akademija dramskih umjetnosti

 

 

 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

 

 Ekonomski fakultet

 

Usmjerenja:
- Marketing
- Računovodstvo i revizija
- Finansije, bankarstvo i osiguranje
- Menadžment
- Ekonomska teorija i politika

 

Usmjerenja:
- Trgovina i međunarodno poslovanje
- Računovodstvo i revizija
- Finansijsko poslovanje
- Poslovanje malih i srednjih preduzeća
- Poslovanje javnog sektora
- Elektronsko poslovanjeFakultet elektrotehnike

 

 

 

Usmjerenja:
- Elektroenergetske mreže i sistemi
- Sistemi konverzije energije
- Automatika i robotika
- Računarstvo i informatika
- Komunikacije

 

 

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

 Tjelesni odgoj i sport

Usmjerenja:
- Tjelesni odgoj
- Sport i rekreacijaFilozofski fakultet

 

 

Usmjerenja:
- Bosanskohercegovačka književnost u književnohistorijskom kontekstu ak. 2011/12. god.
- Metodika nastave bosanskog jezika i književnosti ak. 2011/12. god.
- Lingvistika bosanskog jezika ak. 2012/13. god.
- Povijest bosanskog jezika ak. 2012/13. god.

 

Usmjerenja:
- Filozofija ak. 2015/16. god.
- Sociologija ak. 2015/16. god.
 

 

 

 

Usmjerenja:
- Turska književnost ak. 2012/13. god.
- Lingvistika turskog jezika ak. 2012/13. god.

 

Usmjerenja:
- Historija Bosne i Hercegovine (sa primjenom od akademske 2016/17. god.)
- Stari i srednji vijek ak. 2011/12. god.
- Novi vijek i savremeno doba ak. 2012/13. god.

 

 

 

Usmjerenja:
- Socijalna politika ak. 2012/13. god.
- Socijalni rad ak. 2012/13. god.
- Socijalni rad ak. 2014/15. god.

 
Studijski programi u trajanju od 2 godine:

 

 


 

Mašinski fakultet

 

Usmjerenja:
- Održiva energija i okolina ak. 2016/17. god.
- Održiva energija i okolina ak. 2015/16. god.
- Termoenergetika ak. 2016/17. god.
- Termoenergetika ak. 2011/12. god.

 

Usmjerenja:
- Industrijski inženjering
- Proizvodne tehnologije

 

 

 

Medicinski fakultet

 

 Pravni fakultet

 

Pravni fakultet ak. 2016/17. god.

Pravni fakultet ak. 2011/12. god.

Usmjerenja (ak. 2011/12. god.):
- Državno i međunarodno javno pravo
- Građansko pravo

 

Prirodno-matematički fakultet

 

Studijski program:
- Primjenjena matematika ak. 2012/13. god.
- Edukacija u matematici ak. 2012/13. god.

Studijski program:
- Edukacija u fizici ak. 2012/13. god.
- Primjenjena fizika ak. 2012/13. god.

Studijski program:
- Edukacija u geografiji ak. 2012/13. god.

Studijski programi:
- Edukacija u biologiji ak. 2012/13. god.
- Primjenjena biologija ak. 2012/13. god.

Studijski programi:
- Edukacija u hemiji ak. 2012/13. god.
- Primjenjena hemiji ak. 2012/13. god.

 

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

 

 

 

Studijski program:
Građevinarstvo ak. 2012/13. god.
Usmjerenje :
- Konstrukcije ak. 2012/13. god.

 

 

Tehnološki fakultet 

 

Usmjerenje:
- Hemijsko inženjerstvo
- Ekološko inženjerstvo
- Hemija i inženjerstvo materijala

 

Usmjerenje:
- Hemijsko inženjerstvo i tehnologija ak. 2012/13. god.

 

Usmjerenje:
- Upravljanje kvalitetom i sigurnošću hrane
- Nutricionizam

 

Usmjerenje:
- Upravljanje kvalitetom i sigurnošću hrane ak. 2011/12
- Nutricionizam od ak. 2014/15. god.

 

Usmjerenje:
- Inženjerstvo zaštite okoline ak. 2015/16. god.

 

Usmjerenje:
- Inženjerstvo zaštite okoline ak. 2012/13. god.

 

Studijski program:
- Ekološka poljoprivreda ak. 2013/14. god.