OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 19.07.2017. godine


 


O B J A V LJ U J E
da će mr.sc. Dado Srkalović, dipl. inž. geologije, dana 25.08.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Hidrohemijsko zoniranje podzemnih voda sjeveroistočne Bosne»,

 

pred Komisijom u sastavu:1.    dr.sc. Dinka Pašić-Škripić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Hidrogeologija i hidrotehnika“,
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2.    dr.sc. Izet Žigić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Hidrogeologija i hidrotehnika“,
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;
3.    dr.sc. Amir Mešković, redovni profesor za užu naučnu oblast „Hidrogeologija i hidrotehnika“,
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.