OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Ul. M. Hevaija Uskufija br. 7.
           TUZLA
O B A V I J E S TEdisa Softić, bachelor prava, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom

 

“Uloga notarijata u cilju osnivanja, poslovanja i prestanka privrednih društava u Bosni i Hercegovini”,

 

dana 05. 07.  2017. godine u 13,00 sati  na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:1. Dr sc. Anita Petrović, doc., uža naučna oblast „Građansko - pravna“
Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli – predsjednik,
2. Dr sc. Mirela Čokić - Džinić, doc., uža naučna oblast „Građansko - pravna“
Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli – mentor i član,
3. Dr sc. Hamid Mutapčić, doc., uža naučna oblast „Građansko - pravna“
Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli – član.
 


Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta, radnim danom od 10,oo do 14,oo sati.
Pristup javnosti je slobodan.REZIME RADA


Nakon disolucije bivše SFRJ, Bosna i Hercegovina, a i ostale novoformirane države krenule su u proces tranzicije i reformu postojećih propisa, kako bi svojim građanima osigurale pravnu sigurnost, te vladavinu prava. Zbog decentralizovane strukture državnog sistema u BiH otežano je donošenje propisa i njihova primjena na građane pod jednakim uslovima. U cilju osiguranja poslovanja privrednih društava, te jačanja pravne sigurnosti i povjerenja građana u pravni poredak zakonodavac je u BiH donio Zakon o privrednim društvima FBiH/RS, Zakon o javnim preduzećima BD, Okvirni zakon o registraciji poslovnih subjekata, Zakon o registraciji poslovnih subjekata FBiH/RS/BD i Zakon o notarima FBiH/RS/BD. Doneseni zakoni propisuju da se privredna društva mogu registrovati kao društva lica i društva kapitala. Osnivački akti, statuti privrednih društava, kao i odluke o statusnim promjenama trebaju biti notarski obrađene/potvrđene. Zapisnici i odluke o osnivanju jednočlanog dioničkog društva trebaju biti u formi notarske potvrde, odnosno notarske ovjere potpisa.
Predmet istraživanja magistarskog rada je analiza uloge notarijata u cilju osnivanja, poslovanja i prestanka privrednih društava u BiH. U radu je prikazan historijski razvoj notarijata, njegova uloga u privrednim društvima BiH i uporednom pravu. Utvrđeni su efekti donesenih zakona, prikazana analiza opravdanosti uvođenja notarijata i utvrđen stepen harmonizacije domaćih propisa koji uređuju pravo privrednih društava. Isto tako, naveden je doprinos notara ubrzanju postupka registracije privrednih društava, smanjenju tužbi, rasterećenju pravosuđa, povećanju pravne sigurnosti, te su ukazani mogući pravci izmjena pozitivnih zakonskih pripisa, de lege ferenda.
Ključne riječi: privredno društvo, notar, notarski obrađena isprava, notarska potvrda, notarska ovjera potpisa.