Službe Univerziteta u Tuzli

Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove

Šejla Fazlić, dipl. pravnik - šef službe
Tel: 00 387 (0) 35 300 532
Fax: 00 387 (0) 35 300 547
e-mail: sejla.fazlic@untz.ba

 

Ahmo Muhić, dipl. pravnik - sekretar Senata
Tel: 00 387 (0) 35 300 507
e-mail: ahmo.muhic@untz.ba

 

Amra Šerak, dipl. pravnik - viši stručni saradnik univerzitetskih organa
Tel: 00 387 (0) 35 300 538
e-mail: amra.serak@untz.ba

 

Nađa Salkić, bachelor prava - stručni saradnik za radne odnose
Tel: 00 387 (0) 35 300 518
e-mail: nada.salkic@untz.ba

 

Mr.sc. Amra Pezić, dipl. inž. el. - viši stručni saradnik za website
Tel: 00 387 (0) 35 273 556
e-mail: amra.pezic@untz.ba

 

Enida Sarajlić - viši referent u pisarnici
Tel: 00 387 (0) 35 300 536
e-mail: enida.sarajlic@untz.ba

 

Šahsena Novalić - referent u pisarnici
Tel: 00 387 (0) 35 300 536
e-mail: sahsena.novalic@untz.ba

 

Munevera Kadić - arhivar
e-mail: munevera.kadic@untz.ba

 

 

Služba za ekonomske poslove

Fuad Čergić, MA ekonomije - direktor za ekonomske poslove
Tel:  00 387 (0) 35 300 525
Fax: 00 387 (0) 35 300 547
e-mail: fuad.cergic@untz.ba

 

Odjeljenje finansija

Fikreta Jahić, dipl. ecc. - Šef odjeljenja
Tel: 00 387 (0) 35 300 503
Fax: 00 387 (0) 35 300 547
Admir Muharemović - Referent za plan i analizu
Tel: 00 387 (0) 35 300 542
Enisa Delić - Likvidator
Tel: 00 387 (0) 35 300 519
Ajša Jaganjac - Referent za obračun plaća
Tel: 00 387 (0) 35 300 516
Sanela Halidović - Glavni blagajnik
Tel: 00 387 (0) 35 300 540
Nikolić Delfija - Saradnik na pripremi dokumentacije za trezor
Tel: 00 387 (0) 35 300 519
Nermina Muharemović - Saradnik na pripremi dokumentacije za trezor
Tel: 00 387 (0) 35 300 516
Arnautović Enisa - Saradnik na pripremi dokumentacije za trezor
Ganibegović Amra - Saradnik na pripremi dokumentacije za trezor

 

Odjeljenje računovodstva

Dževdeta Zahirović, MA ekonomije - Šef odjeljenja
Tel: 00 387 (0) 35 300 508
Alma Sarajlić, dipl.ecc. - Glavni finansijski knjigovođa
Tel: 00 387 (0) 35 300 527
Jasminka Mulaibrahimović - Finansijski knjigovođa
Tel: 00 387 (0) 35 300 543
Jelena Iković, dipl.ecc.  - Finansijski knjigovođa
Tel: 00 387 (0) 35 300 545
Sabrina Kuranović - Knjigovođa stalnih sredstava i sitnog inventara
Tel: 00 387 (0) 35 300 520
Amela Imamović - Robnomaterijalni knjigovođa u Studentskom centru
Tel: 00 387 (0) 35 252 208

 

Fax: 00 387 (0) 35 300 521

e-mail:finans@untz.ba

 

Odjeljenje javnih nabavki

Selma Razić, dipl.pravnik - Viši stručni saradnik
Tel/fax: 00 387 (0) 35 300 548
e-mail: selma.razic@untz.ba
Enida Omerhodžić, dipl.ecc. - Viši stručni saradnik
Tel: 00 387 (0) 35 300 530
e-mail: enida.omerhodzic@untz.ba
Nermina Šabanović, dipl.ing.teh. -Viši stručni saradnik
Tel/fax: 00 387 (0) 35 300 515
e-mail: nermina.sabanovic@untz.ba

 

 

Tehnička služba

Evelina Zukić , dipl.ing.el. - Šef službe
e-mail: evelina.zukic@untz.ba
Elzudin Herenda, dipl.ing.građevinarstva - Viši stručni saradnik
e-mail: elzudin.herenda@untz.ba
mr.sc. Tonči Iličić, dipl.inž.znr. - Viši stručni saradnik za poslove zaštite na radu, zaštite od požara i obezbjeđenja objekata
e-mail: tonci.ilicic@untz.ba

 

Tel: 00 387 (0) 35 277 586