OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET
 


O B A V I J E S TSelma Selimović javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Pedagoška prevencija poremećaja u ponašanju kod adolescenata“


 

Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 03.07.2017. godine u 12:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. Dr. sc. Asim Pandžić, docent izabran za užu naučnu oblast „Socijalna politika, zaštita, sigurnost, rehabilitacija i menadžment“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
2. Dr. sc. Selma Porobić, vanredni profesor  izabrana za užu naučnu oblast „Pedagogija“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
3. Dr. sc. Muhamed Omerović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Primijenjene naučne pedagoške discipline“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.Rezervni član Komisije:  dr. sc. Emina Begović, docent izabrana za užu naučnu oblast „Primijenjene naučne pedagoške discipline“, Filozofski fakultet Tuzla

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 


REZIME RADA


„Pedagoška prevencija poremećaja u ponašanju kod adolescenata“ tema je magistarskog rada koji se bavi analizom klasifikacija poremećaja u ponašanju, rizičnim faktorima te modelima prevencije. Fenomen poremećaja u ponašanju djece i adolescenata izaziva znatnu pažnju savremene naučne, stručne i društvene javnosti zbog čega su predmet interesa različitih naučnih disciplina kojima je u središtu proučavanja čovjek i njegovo ponašanje. Adolescencija je kritičan period odrastanja u kojem su mladi ljudi izloženi brojnim rizicima i u kojem se manifestiraju različiti oblici poremećaja u ponašanju. Pedagoška prevencija temeljena je na konceptu jačanja zaštitnih faktora i jačanju ličnosti adolescenta radi sprječavanja nastanka i razvoja poremećaja u ponašanju.
Istraživanje sprovedeno na uzorku od 180 učenika srednjoškolskog uzrasta, 2 pedagoga u srednjoj školi i 2 pedagoga psihologa u JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona. Cilj istraživanja bio je istražiti, analizirati i predstaviti vidove pedagoške prevencije poremećaja u ponašanju kod adolescenata u školi i drugim odgojno-obrazovnim institucijama.
Ovaj rad ima dva dijela: teorijski i akcijski. U teorijskom dijelu je definisan poremećaj u ponašanju kod adolescenata, analizirani su rizični i zaštitni faktori i izvršena je operacionalizacija temeljnih pojmova. Drugi dio rada sadrži metodologiju i rezultate akcijskog istraživanja. Na kraju rada je zaključeno da je izuzetno važan proces upravljanja i primjene strategije prevencije poremećaja u ponašanju adolescenata. Kako bi implementacija strategije bila adekvatna, te postigla određeni nivo kvaliteta, neophodna je integracija napora svih involviranih strana u dati problem.