Second cycle study programsPregled studijskih programa/usmjerenja drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli

 
Akademija dramskih umjetnosti

 

 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

 Ekonomski fakultet

 

Usmjerenja:
- Marketing
- Računovodstvo i revizija
- Finansije, bankarstvo i osiguranje
- Menadžment
- Ekonomska teorija i politika

 

Usmjerenja:
- Trgovina i međunarodno poslovanje
- Računovodstvo i revizija
- Finansijsko poslovanje
- Poslovanje malih i srednjih preduzeća
- Poslovanje javnog sektora
- Elektronsko poslovanjeFakultet elektrotehnike

 

 

Usmjerenja:
- Elektroenergetske mreže i sistemi
- Sistemi konverzije energije
- Automatika i robotika
- Računarstvo i informatika
- KomunikacijeFakultet za tjelesni odgoj i sport

Usmjerenja:
- Tjelesni odgoj
- Sport i rekreacijaFilozofski fakultet

 

 

 

 

Usmjerenja:
- Turska književnost
- Lingvistika turskog jezika

 

Usmjerenja:
- Stari i srednji vijek
- Novi vijek i savremeno doba

 

 

 

Usmjerenja:
- Socijalna politika
- Socijalni rad

 
Studijski programi u trajanju od 2 godine:

 

 


 

Mašinski fakultet

 

Usmjerenja:
- Održiva energija i okolina
- Termoenergetika

 

Usmjerenja:
- Industrijski inženjering
- Proizvodne tehnologije

  

Pravni fakultet

Usmjerenja:
- Državno i međunarodno javno pravo
- Građansko pravo

 

Prirodno-matematički fakultet

 

Studijski program:
- Primjenjena matematika
- Edukacija u matematici

Studijski program:
- Edukacija u fizici
- Primjenjena fizika

Studijski program:
- Edukacija u geografiji

Studijski programi:
- Edukacija u biologiji
- Primjenjena biologija

Studijski programi:
- Edukacija u hemiji
- Primjenjena hemija

 

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

 

 

 

Studijski program:
Građevinarstvo
Usmjerenje :
- Konstrukcije

 

 

 

 

Tehnološki fakultet 

 

Usmjerenje:
- Hemijsko inženjerstvo i tehnologija

 

Usmjerenje:
- Upravljanje kvalitetom i sigurnošću hrane
- Nutricionizam od ak. 2014/15. god.

 

Usmjerenje:
- Inženjerstvo zaštite okoline

 

Studijski program:
- Ekološka poljoprivreda