Razvoj tima

 

Jedan od zadataka veoma važna aktivnost tima je razvoj kapaciteta i kompetencija pojedinaca u timu. U tu svrhu je napravljen plan kontiniurane edukacije koji člnovi tima provode prema prema kalendaru aktivnosti.


Održane su sljedeće radionice:


1. Radionica - Značaj participacije građana u razvoju civilnog društva


Radionicu su realizirali Prof.Dr. Šarić Hariz i Prof.dr. Karić Nijaz.

 

Radionica je imala za ciljeve: jačanje kapaciteta učesnika radionice u cilju snažnijeg ličnog učešća i javnog zagovaranja participacije građana u civilnom društvu. Te osnaživanje učesnika projektnog tima u cilju razvoja svijesti o značaju i animiranja naučne i stručne javnosti u učešću  u planiranju i realizaciji kvalitativnih istraživanja.


U drugom dijelu radionice Doc. dr. Gurda Vedad je obradio temu: Pravni okvir za djelovanje organizacija civilnog društva.


         
Opširnije o ovim temama i literaturi možete dobiti na: hariz.saric@untz.ba
                                                                        nijaz.karic@untz.ba
                                                                        vedad.gurda@untz.ba

 


2. Radionica - Osnaživanje i timski rad


Radionicu realizirale: Mr. med.sc. Arnautović dr Azra i Dahić Mima.


Cilj ove radionice je bio jačanje kapaciteta pojedinaca, osnaživanje ličnih i timskih vješina, te prikazivanje pozitivnih primjera primjene principa osnaživanja žena u psihosocijalnom radu Vive Žene Tuzla.Opširnije o ovim temama i literaturi možete dobiti na: azra.ai@bih.net.ba
                                                                        mima72@gmail.com

 

 

3.   Radionica – Iskustva vezana za transdisciplinarnu saradnju

Radionicu realizirala: Doc dr.med.sc. Nermina Kravić.

Cilj radionice je bio ukazati na značaj i dobrobiti transdisciplinarnog istraživanja i saradnje. Te upoznati članove tima sa novim teoretskim znanjima iz ove oblasti naučnoistraživačkog rada.

          

Opširnije o ovoj temi i literaturi možete dobiti na: nahlica@yahoo.com

 

 

4. Radionica – Perspektiva životnog svijeta (lifeworld perspective)
 

Radionicu realizirala: Prof.dr.med.sc. Esmina Avdibegović.

Cilj radionice je bio članove tima upoznati sa određenim konceptima ''životnog svijeta''; povezanosti sa vrijdnostima i stavovima stručnjaka, značenjem i posljedicama; povezanosti sa socio-spacijalnom orijentacijom  i istraživanjem.

 

Opširnije o ovoj temi i literaturi možete dobiti na: esminaavdibegovic@gmail.com

 

 

5.  Radionica – Kvalitativna istraživanja

Održane su tri radionice koje su realizirale: Dr.sc.Selimović Suada i  Mr.med.sc. Arnautović dr Azra 

Cilj radionica je bio da članovi tima praktično prođu faze rada kvalitativnog  istraživanja reflektirajući se na rezultate Ljetne škole 2016. Praktičnim učešćem članovi tima su pojačali svoja znanja i iskustva ove istraživačke metode.

Opširnije o ovoj temi i literaturi možete dobiti na: selimovic_suadav@hotmail.com 
                                                                          azra.ai@bih.net.ba    

 

 


6. Radionica – Didaktički pristupi

 
Radionicu su realizirale Doc. dr.sc. Lučić Erna i Mr.sc. Salić Nusreta

 
Cilj radionice je upoznavanje sa određenim savremenim didaktičkim pristupima. Fokus je bio na upoznavanju članova tima sa procesom izrade mentalne mape, njenim značajem i mogućnostima kao savremene, kreativne metode u procesu učenja. Mapa uma je izrađena na temu "Kvalitet nastave na fakultetima" sa posebnim osvrtom na elemente koji doprinose boljem kvalitetu nastave.

Opširnije o ovoj temi i literaturi možete dobiti na: erna.lucic@untz.ba
                                                                  nusreta.salic@untz.ba 

 

 


7. Radionica - Teorija i praksa

Radionicu realizirali: Doc.dr.sc. Bijedić Meliha i Dr.sc. Poljić Azem

Cilj radionice je bio upoznati članove tima sa novim znanjima vezano za    obrazovanje stručnjaka, profesionalaca te izazovima koji se pojavljuju u povezivanju teorije i prakse. Poseban značaj se dao ulozi i važnosti cjeloživotnog učenja svakog pojedinca.

Opširnije o ovoj temi i literaturi možete dobiti na:  meliha.bijedic@gmail.com

 
 

 


8.  Radionica – Kombinovane metode

Radionicu realizirali: Prof.dr.sc. Kovačević Ranko i Doc.dr. Muftić Edin

Cilj radionice je bio upoznati članove tima sa raznim kombinovanim metodama u naučnoistraživaćkim radovima, sa prednostima i slabostima kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja i primjenjivosti u kontekstu u kojem živimo.

Opširnije o ovoj temi i literaturi možete dobiti na:   ranko.kovacevic@untz.ba
                                                                    edin.muftic@untz.ba