Razvoj tima

 

Jedan od zadataka veoma važna aktivnost tima je razvoj kapaciteta i kompetencija pojedinaca u timu. U tu svrhu je napravljen plan kontiniurane edukacije koji člnovi tima provode prema prema kalendaru aktivnosti.


Održane su sljedeće radionice:


1. Radionica - Značaj participacije građana u razvoju civilnog društva


Radionicu su realizirali Prof.Dr. Šarić Hariz i Prof.dr. Karić Nijaz.

 

Radionica je imala za ciljeve: jačanje kapaciteta učesnika radionice u cilju snažnijeg ličnog učešća i javnog zagovaranja participacije građana u civilnom društvu. Te osnaživanje učesnika projektnog tima u cilju razvoja svijesti o značaju i animiranja naučne i stručne javnosti u učešću  u planiranju i realizaciji kvalitativnih istraživanja.


U drugom dijelu radionice Doc. dr. Gurda Vedad je obradio temu: Pravni okvir za djelovanje organizacija civilnog društva.


         
Opširnije o ovim temama i literaturi možete dobiti na: hariz.saric@untz.ba
                                                                        nijaz.karic@untz.ba
                                                                        vedad.gurda@untz.ba

 


2. Radionica - Osnaživanje i timski rad


Radionicu realizirale: Mr. med.sc. Arnautović dr Azra i Dahić Mima.


Cilj ove radionice je bio jačanje kapaciteta pojedinaca, osnaživanje ličnih i timskih vješina, te prikazivanje pozitivnih primjera primjene principa osnaživanja žena u psihosocijalnom radu Vive Žene Tuzla.Opširnije o ovim temama i literaturi možete dobiti na:
                                                                        azra.ai@bih.net.ba
                                                                        mima72@gmail.com

 

 

3.   Radionica – Iskustva vezana za transdisciplinarnu saradnju

Radionicu realizirala: Doc dr.med.sc. Nermina Kravić.

Cilj radionice je bio ukazati na značaj i dobrobiti transdisciplinarnog istraživanja i saradnje. Te upoznati članove tima sa novim teoretskim znanjima iz ove oblasti naučnoistraživačkog rada.

          

Opširnije o ovoj temi i literaturi možete dobiti na:
                                                                        nahlica@yahoo.com

 

 

4. Radionica – Perspektiva životnog svijeta (lifeworld perspective)
 

Radionicu realizirala: Prof.dr.med.sc. Esmina Avdibegović.

Cilj radionice je bio članove tima upoznati sa određenim konceptima ''životnog svijeta''; povezanosti sa vrijdnostima i stavovima stručnjaka, značenjem i posljedicama; povezanosti sa socio-spacijalnom orijentacijom  i istraživanjem.

 

Opširnije o ovoj temi i literaturi možete dobiti na:

                                                                          esminaavdibegovic@gmail.com