Prezentacije nastavnika u okviru Međunarodne ljetne škole

 

Prezentacije nastavnika u okviru Ljetne škole:


1. USPOSTAVLJANJE CENTRA ZA INTER I TRANSDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA NA  UNIVERZITETU U TUZLI
Dr.sc. Lejla Kuralić-Čišić, doc.


2. PLAN RADA - Međunarodna ljetna škola „Metode kvalitativnih istraživanja i transdisciplinarna saradanja“
Prof.Dr. Hariz Šarić, van prof.


3. OPIS I CILJ LJETNE ŠKOLE U OKVIRU PROJEKTA SCOPES
Prof.dr.Hariz Šarić, van.prof.


4. TEHNIKE INTERVJUA
Prof.dr.med.sci. Esmina Avdibegović, redovan profesor


5. TOOL-KIT I VOĐENJE INTERVJUA
 Prof.dr.med.sci. Esmina Avdibegović, redovan profesor


6. UVOD U KVALITATIVNO ISTRAŽIVANJE
 Prim. mr. med. Sc Arnautović dr. Azra, Dr.sc. Suada Selimović


7. UTICAJ RAZLIČITIH KONTEKSTA SOCIJALIZACIJE NA RAZVOJ MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE – PREZENTACIJA NAJZNAČAJNIH REZULTATA
Dr.sc. Meliha Bijedić, docent


8. ŽIVOT U  PERSPEKTIVI - Značaj kvalitativne metodologije istraživanja za razumijevanje mijenjajućeg karaktera savremenog svijeta
Dr. sc. Zlatan Delić, vanr. prof.


9. TRANSKRIPT U KVALITATIVNOSM ISTRAŽIVANJU
Mima Dahić


10. ISKUSTVA VEZANA ZA TRANSDISCIPLINARNU SARADNJU
Dr.med.sci.Nermina Kravić,doc


11. INPUTI O KVALITATIVNIM METODAMA  ISTRAŽIVANJA
Prof.dr.Nijaz Karić,van.prof.


12. SMJERNICE ZA INTERVJU SA INSTITUCIJAMA
Prof.dr.Nijaz Karić,van.prof.


13. KODIRANJE I ANALIZA SADRŽAJA
Mima Dahić, Mr.med.sci. Azra Arnautović, Dr.sc.Lejla Kuralić-Čišić,doc