Informacije o projektu

 

 

Ovim Projektom razvijamo koncept i uslove za formranje Centra za međunarodna inter - i transdisciplinarna istraživanja na Univerzitetu u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Projekt je razvijen u okviru međunarodne saradnje sa FHNW ISOS koja ima ulogu konsultanta za cijeli proces a finansijski je podržan od strane SNSF u okviru SCOPES programa "Institucionalno partnerstvo", koji bi trebalo da doprinese jačanju istraživačkih kapaciteta u zemljama istočne Evrope.


Tokom projektnih faza bit će razvijen koncept koji će u konačnici rezultirati formiranjem Centra za inter i transdisciplinarna istraživanja na Univerzitetu u Tuzli, kao i institucionalni okvir i struktura koja će biti definirana prema postojećim procedurama.
Uspostavljanje kompetentnog Centra za inter i transdisciplinarna istraživanja na Univerzitetu u Tuzli, BiH


Set up of a center of competence for inter- and transdisciplinary research  at the University Tuzla, BiH

 

"Institucionalno partnerstvo"

'Institutional Partnership'


Projektni Plan pokriva dvije godine i podrazumjeva izgradnju strukture u cilju povećanja kapaciteta socijalnih istraživanja na Univerzitetu u Tuzli razvijajući koncept za uspostavljanje transdisciplinarne nadležnosti Centra. Interdisciplinarna i transdisciplinarna nadležnost Centra za socijalne i medicinske nauke ima vodeću ulogu u povećanju kapaciteta istraživača pomenutih nauka na Univerzitetu u Tuzli. Centar dalje treba da širi svoje nadležnosti te da doprinese razvijanju relevantne teorije povezane sa praksom, u smislu rješavanja regionalnih socijalnih problema i društvenih izazova u TK. Dakle, glavni princip će se zasnivati na pristupu koji povezuje teoriju i praksu, jačajući holističke paradigme politike, nudeći mogućnost za obavljanje primjenjenih istraživanja i na taj način incirati i promovirati mreže između prakse, istraživanja i politike. Razmjena znanja i iskustva je od ključne važnosti za društvenu razmjenu, inovacije i razvijanje rješenja za socijalne probleme. Ovaj Centar će doprinijeti uspostavljanju (tematskih) mreža, ne samo na lokalnom nivou nego i za uspostavljanje mreža na nivou regionalne, nacionalne i međunarodne naučne zajednice. Aktivnosti će biti integrirane i implementirane u strukturu i usluge Univerziteta.

Projekt Plan obuhvata dvije godine u okviru kojih bi trebalo:
- Usvojiti primijenjena istraživanja integrirajući prakse i teorije,
- Graditi strukture kako bi se povečali kapaciteti društvenih istraživanja na Univerzitetu u Tuzli sa fokusom na primijenjenim istraživanjima;
- Olakšati transdisciplinarni pristup,
- Promovirati i pružiti podršku međunarodnim i transdisciplinarnim istraživanjima, saradnju, povezivanje istraživanja, politike i prakse iz državnih struktura i nevladinih organizacija u cilju unapređenja zajedničkog učenja, razvoju zajedničke vizije i strategije i olakšavanja koordinacije između različitih aktera i pomoću sinergije, razvijanje koncepta osnivanje disciplinskih nadležnosti Centra.


Specifični ciljevi su fokusirani na razvoj koncepta nadležnosti Centra, izgradnju mreža koje se bave socijalnim pitanjima, jačanjem znanja predavača i studenata na području kvalititatinih metoda,  poticanje kvalitativnih metoda istraživanja i pristup lifeworld perspektivi, inoviranjem nastave kroz inicijaciju i poboljšanje postojećih i uvođenje novih nastavnih metoda.