OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 25.01.2016. godine
O B J A V LJ U J Eda će mr.sc. Edin Salkić, dipl.ekonomista, dana 03.03.2016. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Oblikovanje modela upravljanja kvalitetom generisano interakcijom zadovoljstva korisnika i kvaliteta bankarskih usluga»,

 

pred Komisijom u sastavu:1. dr. sc. Sejfudin Zahirović, redovni profesor za užu naučnu oblast ‘’Teorija odlučivanja’’,
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2. dr. sc. Senad Fazlović, redovni profesor za užu naučnu oblast ''Kvantitativna ekonomija'',
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
3. dr. sc. Safet Kozarević, redovni profesor za užu naučnu oblast ''Kvantitativna ekonomija'',
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.