OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT
Tuzla, 24.04.2017. godine
 


O B A V I J E S T
Alem Šabović, prof. tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom


„Razlike u fiziološkom opterećenju kod studenata tokom nordijskog hodanja i džoginga”


dana 05.05.2017. godine u 14,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:1. Dr. sc. Džemal Huremović, vanredni profesor, Uža naučna oblast: “Bazične i primijenjene kineziološke discipline”
Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, predsjednik (zamjenski)
2. Dr. sc. Edin Mujanović, vanredni profesor, Uža naučna oblast: “Bazične i primijenjene kineziološke discipline”
Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, mentor i član;
3. Dr. sc. Alen Kapidžić, vanredni profesor, Uža naučna oblast: “Sportske igre”
Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, član.Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.
 REZIME RADAOvo istraživanje je definisano kao transverzalna studija čiji je osnovni problem utvrđivanje razlika u srčanoj frekvenciji i zonama intenziteta rada nakon pete minute aktivnosti kod studenata tokom nordijskog hodanja i džoginga, kao i utvrđivanje nivoa parametara za procjenu sastava tijela. Uzorak ispitanika sačinjavalo je 30 studenata II godine Fakulteta za tjelesni odgoj i sport. Izbor varijabli izvršen je u skladu sa problemima koji se nameću u ovom istraživanju, a na osnovu kojih se može doći do relevantnih pokazatelja promjena istraživanih prostora.
Za potvrđivanje Hipoteza koje su u direktnoj vezi sa predmetom, problemom i ciljem istraživanja, korišten je t-test zavisne uzorke, za utvrđivanje razlika u primjenjenim varijablama. Rezultati T-testa za zavisne uzorke nam govore da je jasno vidljivo da se frekvencija srca razlikuje na statistički značajnom nivou p˂ .01, u svim primijenjenim varijablama. Sve navedene razlike u primijenjenim varijablama idu u korist nordijskog hodanja, u odnosu na džoging, kao i to da se prilikom izvođenja nordijskog hodanja vježba većim intenzitetom.
Rezultati T-testa za zavisne uzorke upućuju na konstataciju da prezentirani rezultati potvrđuju hipotezu H: Očekuju se statistički značajne razlike u srčanoj frekvenciji i zonama intenziteta rada nakon pete minute aktivnosti kod studenata, tokom nordijskog hodanja i džoginga, kao i radne hipoteze H1: Očekuju se statistički značajne razlike u srčanoj frekvenciji nakon pete minute aktivnosti kod studenata, tokom nordijskog hodanja i džoginga; H2: Očekuju se statistički značajne razlike u zonama intenziteta rada nakon pete minute aktivnosti kod studenata, tokom nordijskog hodanja i džoginga; H3: Očekuju se statistički značajne razlike u prosječnoj srčanoj frekvenciji kod studenata tokom cijelog trajanja aktivnosti nordijskog hodanja i džoginga;
Ključne riječi: frekvencija srca, sastav tijela, studenti, razlike