OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 16.05.2016. godine
 


O B J A V LJ U J E


da će mr.sc. Sabitović dr Damir, dana 17.06.2016. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Imunofenotip limfocita periferne krvi i profil autoantitijela u juvenilnom idiopatskom artritisu»,

pred Komisijom u sastavu:

1. dr.sc.Fatima Numanović, vanredni profesor za nastavne predmete „Medicinska mikrobiologija sa imunologijom“  i „Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom“, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli,
     predsjednik;
2. dr.sc.Elmir Čičkušić, redovni profesor za nastavni predmet „Patologija“ , Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;
3. dr.sc.Belkisa Čolić Hadžić, vanredni profesor za nastavni predmet „Pedijatrija“ , Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.