Okrugli sto„Rudarski inženjering u Bosni i Hercegovini za 21. vijek i aplikacije na studijski program rudarstva"

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Tuzla, 24.06.2019. god.

 

 

U skladu sa najavljenim programom, RGGF je u utorak, 11.06.2019. godine, sa početkom u 11:00, organizovao okrugli  sto pod nazivom: „Rudarski inženjering u Bosni i Hercegovini za 21.  vijek i aplikacije na studijski program rudarstva".

 

 

Univerzitet u Tuzli - LJUT2019 - Okrugli sto„Rudarski inženjering u Bosni i Hercegovini za 21.  vijek i aplikacije na studijski program rudarstva"

 

 

Na okruglom stolu bili su prisutni predstavnici rudnika iz BiH, instituta, JP Elektroprivreda BiH, univerzitetski profesori sa rudarskog odsjeka i kao gost  prof. emeritus, dr. sc. Ivan Vrkljan, dipl. inž. rud.

Rasprava je trajala nešto više od 2 sata. Donešeni su određeni zaključci koji će značajno pomoći fakultetu u daljoj¸nadogradnji rudarskog odsjeka.

- Neophodno je izvršiti usklađivanje inženejrskog zvanja  sa Frascati klasifikacijom i bolonjskom deklaracijom koji će biti prepoznati u privredu i javnom sketoru.
- Sadašnji odsjek BEMS je potrebno intergrisati i reformisati kao studijski program unutar odsjeka rudarstvo.
- Riješiti pitanje odsjeka Sigurnost i pomoć koji nije direktno uvršten u Frascati klasifikaciju;
- Evidentno je prisustvo profesionalne neodgovornosti kako u rudarskoj privredi tako i u javnom sektoru;
- Treba više ulagati u energetsku efikasnost, a manje u energetska postrojenja koja su značajno skuplja;
- Eksploatacija uglja se nastavlja i povećava u Evropi i svijetu, što znači da eksplotacija uglja ima perspektivu i narednih decenija;
- Korištenje fosilnih goriva u energetske svrhe treba ići u smijeru zaštite okoliša i uticati na smanjenje emisije štetnih gasova i čestica;
- Potrebno je definisati status rudnika uglja u F BiH;
- Potrebno je sanirati gubitke rudnika i planirati proizvodnju u narednih 40 godina;
- Potrebno je napraviti kvalitativno-kvantitativnu analizu deficitarnih i suficitarnih kadrova u rudnicima;
- Treba organizovati multidisciplinarne i interdisciplinarne programe u I, II i III ciklusu studija, u svrhu šireg obrazovanja i riješiti pitanje zakonske osnove upošljavanja i priznavanja interdisciplinarnih kadrova;
- Posebnu pažnju treba posvetiti eksploataciji nemetalnih i metalnih mineralnih sirovina i vode;
- Komunikacija između RGGF-a i donosioca odluka (ministarstava, javnih prduzeća i institucija) je slaba prilikom izrade strateških dokumenata i mora se poboljšati;
- Usmjeriti obrazovanje kadrova fleksibilnih za mala i srednja preduzeća;
- Rudarski odsjek se treba obnoviti mladim kadrovima;
- Postoje poslovi koji nisu vezani za eksploataciju mineralnih sirovina, gdje su rudarski inženjeri neophodni kao npr.: tunelogradnja, zemljani radovi, geotehnički radovi, minerski radovi, stabilizacija kosina i klizišta, izrada nasipa, radovi u zaštiti okoline, hidrotehnički radovi, deponovanje i prerada otapada i sl. Potrebno je uvesti novi studijski program, kao što postoje u svijetu poznati kao "Environmental engineering" - u prevodu "Prostorno ili Okolinsko inženejrstvo", Geotechnical engineering (Geotehničko inženejrstvo).
- Neophodno je definisati zakonskom regulativom prepoznatljivost i vrednovanje diploma I, II i III ciklusa, a posebno definisati u Zakonu o rudarstvu u F BiH poziciju Bachelor inženjera;
- Nivo IT edukacije inženjera je nedovoljan, potrebno je studente educirati za korištenje aplikaciju / softvera: Excel i AutoCAD;
- Potrebno je dati veći značaj analizi kvalitete mineralnih resursa i mineralnih rezervi uglja i drugih sirovina u F BiH,
- Razmotriti pitanje rentabilnosti laboratorija Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u svrhu certificiranja i akreditacije;
- Rudarski odsjek, trenutno, nije najbolje organiozovan u smislu stvaranja rudarskih inženjera koji odgovaraju na zahtjeve 21. vijeka. I potrebno je usavršiti studijski program;
- Predlaže se Elektroprivredi BiH i drugim velikim javnim i privatnim sistemima da se kroz naučno-istraživački rad uspostavi dvosmjerna saradnja u smsilu što boljeg obostranog uspjeha.