OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 19.4.2017 god.O B J A V L J U J EAida Puzić, bachelor inžinjer sigurnosti i pomoći, javno će braniti  magistarski rad pod naslovom:„RIZICI U PROCESIMA RADA U DRVNOJ INDUSTRIJI NA PRIMJERU „KONJUH“ ŽIVINICE dana 11.5.2017. godine sa početkom u 13 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:1. Dr.sc. Nadil Berbić, redovni profesor
 uža naučna oblast Sigurnost i pomoć, RGGF Univerziteta u Tuzli,
2. Dr.sc. Željko Knežiček, vanredni profesor,
uža naučna oblast  Sigurnost i pomoć, RGGF Univerziteta u Tuzli,
3. Dr.sc. Zvjezdan Karadžin, vanredni profesor
uža naučna oblast , Sigurnost i pomoć RGGF Univerziteta u Tuzli.

 


REZIME RADA


Procjena rizika predstavlja najvažniji dokument kada je u pitanju sigurnost i zaštita na radu. Na osnovu istraživanja i matematičkog modela procjene rizika utvrđuje se stepen opasnosti na radnim mjestima, štetnosti i napori kojima su radnici izloženi. Također, pored pomenutog procjenom rizika utvrđuju se i profesionalne bolesti koje mogu nastati u toku izloženosti radnika raznim opasnostima i štetnostima.
Same nesreće, koje se mogu desiti na radnim mjestima, ukoliko se ispravno i prema naučnim principima ne analiziraju i utvrde, procjena rizika pored štetnih posljedica na radnike (koji treba da su uvijek u fokusu istraživanja) mogu imati i druge posljedice koje se odnose na radne mašine, alata, uređaja, instalacija itd. Samim tim dolazi i do rasta troškova ili plaćanja drugih novčanih izdataka koji ne idu u prilog poslodavcu. Zbog toga je od posebne važnosti da poslodavci pripreme, provode i u kontinuitetu preispituju ovaj dokument pogotovo za radna mjesta sa posebnim uvjetima rada.
U magistarskom radu je obrađena navedena problematika. Pored osnovnih pojmova i definicija koje su vezane za pojam rizika i procjenu rizika, u ovom magistarskom radu posebna pažnja je posvećena procjeni rizika za radna mjesta u radnoj sredini „Konjuh“ Živinice.
Ta radna mjesta su izabrana na osnovu povreda koje su se desile u dužem vremenskom periodu od 1997. do 2015. godine. Za pomenuta radna mjesta izvršena je procjena rizika, primjenom matrica prema općim kriterijima nivoa rizika ( vjerovatnoća, posljedica ), te su dati prijedlozi mjera za smanjenje rizika što je doprinos rada nauci iz područja sigurnosti na radu.
Također u magistarskom radu, ustanovljena su na osnovu analize povređivanja radna mjesta sa posebnim rizikom, data ocjena rizika te su date organizacione i lične mjere koje će minimizirati navedene rizike a koje su direktno vezane za privredno društvo „Konjuh“ Živinice. Navedene mjere mogu poslužiti kao model i za ostala privredna društva iz drvne industrije što predstavlja doprinos rada praksi.