Predstavnici Univerziteta u Tuzli učestvovali u programu TRAIN+: trening trenera u okviru stručnog usavršavanja univerzitetskih nastavnika i saradnika

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 25.06.2019. god.

 U periodu 17.-18.06.2019. godine održan je trening trenera u Centru za interdisciplinarne studije (CIS) Kampusa Univerziteta u Sarajevu na kome su učestvovali predstavnici svih javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Predstavnici Univerziteta u Tuzli bili su: dr.sc. Adisa Delić (redovni profesor), dr.sc. Bahrija Umihanić (redovni profesor), dr.sc. Elvis Ahmetović (redovni profesor), dr.sc. Alma Jahić Jašić (vanredni profesor), dr.sc. Alma Dizdarević (vanredni profesor), i dr.sc. Lejla Muratović (docent). U periodu od 27-28.06.2019. godine će se održati i trening za preostali modul TRAIN+ programa „Komunikacija i vještine prezentiranja“ na kojem će predstavnik Univerziteta u Tuzli biti dr.sc. Enes Osmančević (vanredni profesor).

 

 

Predstavnici Univerziteta u Tuzli učestvovali u programu TRAIN+: trening trenera u okviru stručnog usavršavanja univerzitetskih nastavnika i saradnika

 

 

Trening je realiziran u okviru programa TRAIN+ koji predstavlja nastavak TRAIN programa obuke koji je namijenjen stručnom usavršavanju akademskog osoblja. Na prijedlog Univerziteta u Sarajevu, Rektorska konferencija je podržala navedeni program i formirani su timovi za izradu okvira za stručno usavršavanje akademskog osoblja na nivou Bosne i Hercegovine. Univerzitet u Sarajevu ima koordinirajuću ulogu u navedenom programu.

Trening trenera je organizovan u okviru slijedećih modula:
- Osnove andragoške djelatnosti u visokom obrazovanju
- Didaktika visokog obrazovanja
- Planiranje kurikuluma u visokom obrazovanju
- Priprema aplikacija za finansiranje i projektni menadžment
- Umrežavanje i timski rad
- Istraživanje, naučno pisanje i publiciranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih rezultata (tehničke, prirodne i medicinske nauke)
- Istraživanje, naučno pisanje i publiciranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih rezultata (društvene i humanističke nauke)
- Preduzetničke sposobnosti u visokom obrazovanju

Nakon završenog treninga, Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj uručio je Certifikate učesnicima u navedenom programu.