Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Yildiz Tehničkog univerziteta za akademsku 2018/2019. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 12.02.2018. godine

Obavještavamo Vas da je otvoren poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Yildiz Tehničkog univerziteta, Istanbul, Turska. Poziv je otvoren za studente i osoblje Univerziteta u Tuzli.

Dokumentacija koju prilažu studenti:
1. Aplikacijski obrazac popunjen elektronski /Student Application Form
2. Aplikacijski obrazac popunjen elektronski/ Student Information Form
3. Dokaz o poznavanju jezika
4. Uvjerenje o položenim ispitima prevedeno od strane sudskog tumača

Studenti Univerziteta u Tuzli moraju biti redovno upisani u tekuću godinu studija, sa ostvarenih najmanje 60 ECTS kredita.

Dokumentacija koju prilaže osoblje:

1. Aplikacijski obrazac popunjen elektronski/Academic Staff Information Form
2. Prijedlog plana rada/ Academic Staff Mobility Programme
3. Akademski portfolio

Krajnji rok za apliciranje je 22.02.2018. godine.

Dokumentacija se dostavlja putem e-maila international@untz.ba i putem protokola Univerziteta u Tuzli, u zatvorenoj koverti sa naznakom PRIJAVA ZA MEVLANA PROGRAM – YILDIZ.

Aplikacijske obrasce popuniti elektronski. Nepotpune, neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

Više informacija možete pronaći na linku: http://www.mevlana.yildiz.edu.tr/en/mevlana/1/Application-Process/108