Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Mehmet Akif Ersoy univerziteta za akademsku 2018/2019. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
 u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 15.02.2018. godine

Obavještavamo vas da je otvoren poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Mehmet Akif Ersoy univerziteta, Merkez, Turska. Poziv je otvoren za studente i osoblje Univerziteta u Tuzli.

Dokumentacija koju prilažu studenti:

1. Aplikacijski obrazac popunjen elektronski / Student Application Form
2. Dokaz o poznavanju jezika
3. Uvjerenje o položenim ispitima prevedeno od strane sudskog tumača
4. Scan pasoša

Studenti Univerziteta u Tuzli moraju biti redovno upisani u tekuću godinu studija, sa ostvarenih najmanje 60 ECTS kredita.

Dokumentacija koju prilaže osoblje:

1. Aplikacijski obrazac popunjen elektronski/Academic Staff Application Form
2. CV

Krajnji rok za apliciranje je 14.03.2017. godine.

Dokumentacija se dostavlja putem e-maila international@untz.ba i putem protokola Univerziteta u Tuzli, u zatvorenoj koverti sa naznakom PRIJAVA ZA MEVLANA PROGRAM – MEHMET AKIF.

Aplikacijske obrasce popuniti elektronski. Nepotpune, neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

Više informacija možete pronaći na linkovima: http://mevlana.mehmetakif.edu.tr/en/?page=belgeler