Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Karamanoglu Mehmetbey Univerziteta za akademsku 2018/2019. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 12.02.2018. godineObavještavamo Vas da je otvoren poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Karamanoglu Mehmetbey Univerziteta, Karaman, Turska. Poziv je otvoren za studente i osoblje Univerziteta u Tuzli.

Dokumentacija koju prilažu studenti:

1. Aplikacijski obrazac popunjen elektronski /Student Application Form
2. Dokaz o poznavanju jezika
3. Uvjerenje o položenim ispitima prevedeno od strane sudskog tumača (Transkript ocjena)

Studenti Univerziteta u Tuzli moraju biti redovno upisani u tekuću godinu studija, sa ostvarenih najmanje 60 ECTS kredita.

Dokumentacija koju prilaže osoblje:
1. Aplikacijski obrazac popunjen elektronski/Academic Staff Application Form
2. Biografija za osoblje
3. Akademski portfolio

Krajnji rok za apliciranje je 07.03.2018. godine.

Dokumentacija se dostavlja putem e-maila international@untz.ba i putem protokola Univerziteta u Tuzli, u zatvorenoj koverti sa naznakom PRIJAVA ZA MEVLANA PROGRAM – KARAMANOGLU.

Aplikacijske obrasce popuniti elektronski. Nepotpune, neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

Više informacija možete pronaći na linku: http://www.mevlana.yildiz.edu.tr/en/mevlana/1/Application-Process/108