Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Gumushane univerziteta za akademsku 2018/2019. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 02.03.2018. godine


 


Obavještavamo Vas da je otvoren poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Gumushane univerziteta, Merkez, Turska. Poziv je otvoren za studente i osoblje Univerziteta u Tuzli.

Dokumentacija koju prilažu studenti:
1.Aplikacijski obrazac popunjen elektronski /Student Application Form
2.Aplikacijski obrazac popunjen elektronski /Student Information Form
3.Dokaz o poznavanju jezika, minimalno B1
4.Kopija pasoša
5.Uvjerenje o položenim ispitima prevedeno od strane sudskog tumača

Studenti Univerziteta u Tuzli moraju biti redovno upisani u tekuću godinu studija, sa ostvarenih najmanje 60 ECTS kredita.

Dokumentacija koju prilaže osoblje:
1.Aplikacijski obrazac popunjen elektronski/Academic Staff Mobility Program
2.Aplikacijski obrazac popunjen elektronski/Acadedemic Staff Information Form
3.CV
4.Akademski portfolio

Krajnji rok za apliciranje je 13.03.2018. godine.

Dokumentacija se dostavlja putem e-maila international@untz.ba i putem protokola Univerziteta u Tuzli, u zatvorenoj koverti sa naznakom PRIJAVA ZA MEVLANA PROGRAM – GUMUSHANE.

Aplikacijske obrasce popuniti elektronski. Nepotpune, neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

Dodatne informacije možete pronaći na linku: https://mevlana.trakya.edu.tr/