Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Çanakkale Onsekiz Mart univerziteta za akademsku 2018/2019. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 12.02.2018. godine

Obavještavamo Vas da je otvoren poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Çanakkale Onsekiz Mart univerziteta, Merkez/Çanakkale, Turska. Poziv je otvoren za studente i osoblje Univerziteta u Tuzli.

Dokumentacija koju prilažu studenti:

1. Aplikacijski obrazac popunjen elektronski /Student Application Form
2. Dokaz o poznavanju jezika
3. Kopija prve stranice indeksa
4. Uvjerenje o položenim ispitima prevedeno od strane sudskog tumača

Studenti Univerziteta u Tuzli moraju biti redovno upisani u tekuću godinu studija, sa ostvarenih najmanje 60 ECTS kredita.

Dokumentacija koju prilaže osoblje:
1. Aplikacijski obrazac popunjen elektronski/Academic Staff Information Form
2. Prijedlog plana rada/ Academic Staff Mobility Programme
3. CV

Krajnji rok za apliciranje je 25.02.2018. godine.

Dokumentacija se dostavlja putem e-maila international@untz.ba i putem protokola Univerziteta u Tuzli, u zatvorenoj koverti sa naznakom PRIJAVA ZA MEVLANA PROGRAM – ÇANAKKALE.

Aplikacijske obrasce popuniti elektronski. Nepotpune, neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.


Više informacija možete pronaći na linkovima:http://mevlana.comu.edu.tr/