OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Tuzla, 07.02.2017. godine

 Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta
O B J A V L J U J E
 Arnela Požegić, bachelor prava, javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom:„Odgovornost bračnih partnera za obaveze prema trećim osobama“u četvtak  23.02.2017. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli,  sa početkom u 11,00 sati
pred Komisijom u sastavu:
   
 


1. Dr.sc. Anita Petrović, docent, predsjednik,
uža naučna oblast „Građansko - pravna“,
Pravni  fakultet  Univerziteta u Tuzli;
2. Dr.sc. Boris Krešić, docent, mentor i član,
uža naučna oblast „Građansko - pravna“,
Pravni  fakultet  Univerziteta u Tuzli;
3. Dr.sc. Hamid Mutapčić, docent, član,
uža naučna oblast „Građansko - pravna“,
Pravni  fakultet  Univerziteta u Tuzli.Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sc. Jasmina Alihodžić, docent, uža naučna oblast „Građansko - pravna” Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli.
 

Pristup javnosti je slobodan.
Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.
REZIME RADAImovinski odnosi bračnih partnera su u Federaciji Bosne i Hercegovine uređeni Porodičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine. Porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine donosi značajne promjene u oblasti imovinskih odnosa bračnih partnera. Kako su bračni partneri neminovno i učesnici u pravnom prometu, u radu se ukazuje na određene negativne posljedice aktuelnih zakonskih rješenja i nedovoljnu zakonsku regulativu u tom smislu.
Bračni status osoba u pravnom prometu se rijetko provjerava, očigledno zbog nepoznavanja posljedica koje isti kasnije može da uzrokuje. Odgovornost bračnih partnera za obaveze prema trećim osobama je zakonom  ustanovljena kao pojedinačna i solidarna. Savremeno društvo bez sumnje dosta insistira na solidarnoj odgovornosti bračnih partnera u pravcu zaštite interesa savjesnih trećih osoba kao osnovnog načela svih savremenih zapadnih sistema. Ova odgovornost i jeste ustanovljena u prvom redu u interesu zaštite trećih osoba.
Kada je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine, važno je spomenuti da je neusklađenost propisa u kontekstu imovinskih odnosa bračnih partnera, odnosno bračne stečevine bračnih partnera i dalje na prilično visokoj razini, što sa sobom nosi brojne posljedice. Evidentna su nastojanja zakonodavca ka poboljšanjima i ispravkama neadekvatnih rješenja, ali sve je to nedovoljno i odnosi previše vremena, odnosno izmjene pravnih propisa više ne mogu pratiti tempo razvoja tržišta i pravnog prometa. Pitanje je, kako je moguće da u jednom pravnom poretku kroz duži period egzistiraju pravila koja omogućavaju pojedinim subjektima zlonamjerno postupanje i ujedno ugrožavaju pravnu sigurnost. U radu se ukazuje na nužnost ažurnijeg i efikasnijeg djelovanje zakonodavca u cilju ispravljanja uočenih bitnih propusta. Pravni poredak mora da pruža garanciju pravne sigurnosti, kao nužan preduslov za dalji razvoj i države i privrede u cjelini. Trenutna zakonska rješenja u oblasti imovinskih odnosa bračnih partnera su neadekvatna, sudovi su u svojim stavovima još uvijek poprilično nesigurni te donose različite odluke.

Ključne riječi: imovinski odnosi bračnih partnera, bračna stečevina, odgovornost bračnih partnera