Potpisani ugovori o finansiranju/sufinansiranju naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji BiH u 2018. godini: Prirodno-matematički fakultet dobio dva, Farmaceutski i Tehnološki fakultet po jedan projekat

Ured za NIR
Tuzla, 20.11.2018. godine


 

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na svojoj službenoj web stranici objavilo je rezultate Konkursa/Natječaja za finansiranje/sufinansiranje naučno/znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 


Ispred Univerziteta u Tuzli podržana su četiri projekta sljedećih naziva i voditelja projekata:


-„Osjetljivost različitih genotipova beta-laktamaza producirajućih sojeva Klebsiella pneumoniae i Pseudomonas aeruginos na eterična ulja“, prof.dr. Snježane Hodžić, profesorice na Prirodno-matematičkom fakultetu


-„Ispitivanje fenoloških i pomoloških osobina autohtonih sorata kruške u sjevero-istočnoj Bosni“, doc.dr. Besima Salkića, sa Tehnološkog fakulteta


-„Sinteza i bioaktivnost kompleksa nekih biogenih metala sa odabranim O, N, S ligandima“, dr.sc. Amire Cipurković, profesorice na Prirodno-matematičkom fakultetu


-„In Vitro ispitivanje antitumorske aktivnosti grupe sintetisanih tetraketona na HEP G2, HELA, HL 6, JURKAT i WI38 humanim ćelijskim linijama“, dr.sc. Aide Smajlović, sa Farmacutskog fakulteta.

 


Javna prezentacija odobrenih projekata biće održana u ponedjeljak, 03.12.2018. godine s početkom u 11 sati u Sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli.

 


Svim voditeljima odobrenih projekata želimo uspješnu realizaciju istih. Nakon završetka projekata, sa voditeljima ćemo napraviti opsežni intervju, gdje ćemo saznati koje su to novine koje su spoznali tokom istraživanja i koji su konkretni rezultati istraživanja koji bi se mogli primjeniti i u praksi.