Održan intenzivni kurs iz Geografskog informacionog sistema

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 19.01.2017. god.

 

 

 

 

Održan intenzivni kurs iz Geografskog informacionog sistema, od 03. – 24. decembra 2016. godine, u Laboratoriji za Geografski informacioni sistem na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, u organizaciji Geografskog društva Tuzlanskog kantona, održan je kurs pod nazivom Uvod u Geografski informacioni sistem (QGIS) - stručno osposobljavanje nastavnika sa Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli za rad u Geografskom informacionom sistemu.

 

 

 

 

Ciljevi kursa su bili osposobljavanje nastavnika sa Odsjeka za geografiju da: ovladaju Geografskim informacionim sistemom, nauče osnovne načine izrade i dizajniranja geografskih karata, samostalno prikupljaju geografske podatke iz različitih izvora, savladaju načine analize geografskih modela podataka i statističku analizu u GIS-u.


Nastavnici su radili u GIS softveru (QGIS), koji spada u Open source kategoriju.


Na početku kursa nastavnici su se upoznali sa historijskim razvojem i pojmom Geografski informacioni sistem, raznovrsnoj primjeni u praksi, sastavnim komponentama, hardverskim i softverskim dijelom Geografskog informacionog sistema.


Kroz praktičan rad urađena je manipulacija vektorskim i rasterskim modelima podataka. Polaznici kursa su se upoznali sa izvorima geografskih podataka i načinom njihovog prikupljanja (daljinska detekcija, LiDAR, fotogrametrija), sekundarni podaci (baze podataka na Internetu), dok je ručna digitalizacija rađena praktično.


U naprednijoj fazi kursa, obrađen je rad sa Geodatabase, geoprocesuiranje (dissolve, clip, buffer), rad sa bazama – filtriranje podataka (kreiranje upita), osnovne statističke analize u GIS-u i kreiranje dijagramskih karata.


Voditelj kursa je izradio materijal (74 stranice) namijenjen polaznicima za učenje i ponavljanje pređenih cjelina, sa teoretskim uvodima i detaljno obrađenim praktičnim primjerima. Tokom 7 dana kursa, ukupno je održano 30 sati praktične nastave. Na kraju kursa je sprovedeno testiranje kandidata, evaluacija kursa od strane polaznika i dodjela certifikata Kurs su pohađali: dr. sc. Alma Kadušić, doc., dr. sc. Fadila Kudumović-Dostović, doc., dr. sc. Dževad Mešanović, doc., dr. sc. Sabahudin Smaijć, doc. i dr. sc. Semir Ahmetbegović, doc.


Voditelj kursa je bio dr. sc. Edin Hadžimustafić, doc.