OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S TAzra Pirić javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Kvaliteta porodičnih interakcija kao prediktor samoefikasnosti i školskog uspjeha djece“.


Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 11.01.2017. u 11:00 sati  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. dr. sc. Elvis Vardo, docent izabran za užu naučnu oblast „Primijenjene naučne psihološke discipline“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 
2. dr. sc. Tamara Efendić Spahić, vanredni profesor  izabrana za užu naučnu oblast „Psihologija“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
3. dr. sc. Ljubica Tomić Selimović, docent  izabrana za užu naučnu oblast „Primijenjene naučne psihološke discipline“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Rezervni član Komisije:  dr sc. Melisa Husarić, docent.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 


REZIME RADA


Istraživanja upućuju na to da različite porodične interakcije, odnosno razlika u kvaliteti porodičnih interakcija dovode do različitih ishoda po pitanju razvojnog rezultata samoefikasnosti, te školskog uspjeha kod djece.
Cilj ovog istraživanja je bio ispitati povezanost između percipirane kvalitete porodičnih odnosa (odnos sa majkom, odnos sa ocem) sa samoefikasnošću i školskim uspjehom na uzorku učenika osnovne škole. Također, cilj istraživanja bio je ispitati i povezanost samoefikasnosti kod učenika sa školskim uspjehom, te da li postoje razlike kod učenika i učenica.
Krenulo se od pretpostavke da postoji pozitivna povezanost između percipirane kvalitete porodičnih odnosa (odnos sa majkom, odnos sa ocem) sa samoefikasnošću i školskim uspjehom. Također se krenulo od pretpostavke da postoji pozitivna povezanost samoefikasnosti i školskog uspjeha, da postoje spolne razlike na samoefikasnosti i školskom uspjehu u korist učenica. U istraživanju su sudjelovali učenici osnovne škole, šestog, sedmog, osmog i devetog razreda (N=207). Primjenili smo Upitnik samoefikasnosti za djecu SEQ-C i Skala kvalitete obiteljskih interakcija KOBI.
Rezultati su pokazali da što je veće zadovoljstvo obitelji veća je socijalna samoefikasnost. Što je veća  percepcija prihvaćanja od strane oca i od strane majke veća je socijalna, akademska i emocionalna samoefikasnost. S druge strane što je percepcija odbacivanja od strane oca i od strane majkeveća, manja jesocijalna, akademska i emocionalna samoefikasnost.
Na osnovu ispitivanja percipirane kvalitete porodičnih interakcija i školskog uspjeha pronađeno je da što je veća  percepcija prihvaćanja od strane majkemanji je školski uspjeh, odnosno što je veća percepcija odbacivanja od strane majke veći je školski uspjeh.Došli smo do rezultata da što je veća akademska samoefikasnost to je manji školski uspjeh. Značajna spolna razlika nađena je na emocionalnoj samoefikasnosti u korist muških ipitanika, a spolne razlike na školskom postignuću nisu nađene.