OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
                S E N A T
Tuzla, 10.11.2017. godine

 


O B J A V LJ U J Eda će mr. sc. Gabriel Pinkas, dana 11.12.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Uloga direktora osnovnih škola u kreiranju pedagoške klime i motivacije nastavnika»,

 

pred Komisijom u sastavu:1. dr. sc. Adnan Tufekčić, vanredni  profesor izabran za užu naučnu oblast „Teorijske naučne pedagoške discipline“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli;
2. dr. sc. Mirzeta Hadžić Suljkić, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Pedagogija“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli;
3. dr. sc. Elvis Vardo, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Psihologija“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
 


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru II Filozofskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.