OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET

 


O B J A V L J U J E


 
da će kandidat Mirnes Petinić dipl.ing.zaštite okoline braniti završni magistarski rad pod nazivom:


„Specifičnosti implementacije nitratne direktive u Bosni i Hercegovini“,pred Komisijom u sastavu:


1. Dr.sc. Vahida Selimbašić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“,
Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. Dr.sc. Franc Andrejaš, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“,
Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor, član,
3. Dr. sc. Sabina Begić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Hemijska tehnologija“,
Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sc. Vedran Stuhli, docent, uža naučna oblast: “Inženjerstvo zaštite okoline“, na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Javna odbrana magistarskog rada, održat će se 30.01.2017.godine, u 11 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Pristup javnosti je slobodan.
Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 REZIME RADA


Nekontrolisana upotreba i ispuštanje stajnjaka sa farmi na poljoprivredno zemljište jedan su od glavnih uzroka povećanja nitrata u vodama Evrope u zadnje dvije decenije.

U radu je prikazan pravni okvir u sektoru voda u Bosni i Hercegovini i nadležnosti, kao i pravni okvir u sektoru voda u EU.

Izvršen je pregled relevantnog zakonodavstva EU i pregled provedbe tog zakonodavstva u Bosni i Hercegovinisa nemjerom da se pruže informacije o ciljnim vrijednostima koje se žele postići u EU, kao i o ključnim načelima, instrumentima i odgovornostima u području upravljanja vodama.
U radu su opisani principi dobre poljoprivredne  prakse, sa posebnim osvrtom na upravljanje stajnjakom i sredstvima za zaštitu biljaka.

U radu je načinjen i osvrt na probleme Hrvatske sa kojim se suočila danom stupanja u EU po pitanju Nitratne direktive.
Sve zemlje članice EU su obavezne pridržavati se ove  direktive.
U Bosni i Hercegovini još uvijek nema aktivnosti vezanih za Nitratnu direktivu.
Međutim, sa izgradnjom novih farmi, te sve većim prisustvom agronoma na terenu, neke mjere koje su u vezi ove direktive se već primjenjuju.

Uopće, stanje u primjeni mineralnih đubriva, a pogotovo stajnjaka je na prostorima Bosne i Hercegovine u veoma lošem stanju. Poljoprivredne proizvođače treba naučiti da se đubriva u poljoprivredi ne bacaju nego se primjenjuju.

Cilj ovog završnog magistarskog rada je razmotriti Nitratnu direktivu, kao potencijalno vrlo snažan instrument za rješavanje problema negativnog uticaja nitrata poljoprivrednog porijekla na okolinu, u smislu njene primjene u Bosni i Hercegovini.

    Formuliranje okvirnih mjera za olakšanje primjene Nitratne direktive u Bosni i Hercegovini, uz koncepciju procedura za provođenje tih mjera predstavljao bi doprinos ovog rada, prvenstveno u aplikativnom smislu.