OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET

 


OBJAVLJUJESabaheta Pavitinović, dipl. oec. branit će   magistarski rad pod naslovom 

 

„Uticaj e-marketinga na unapređenje uslužnog procesa banaka“ 

 

dana  16.02.2017. godine u 13,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom za odbranu  magistarskog rada u sastavu:


1. Dr. sc. Edin Osmanbegović, vanredni  profesor za užu naučnu oblast “Digitalna ekonomija“,
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. Dr. sc. Ermina Smajlović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Marketing“, mentor/član
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
3. Dr. sc. Beriz Čivić, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Marketing”
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, član

 

REZIME RADAPojava Interneta značila je potrebu prelaska na nove uslove poslovanja, ne samo banaka nego i klijenata, a sve u cilju dvosmjerne komunikacije iz koje proizlazi obostrano zadovoljstvo, jer zahvaljujući interaktivnosti banka ispituje, analizira i obrađuje zahtjeve klijenata. Komunikacija sa ciljanom skupinom klijenata omogućena je na jednostavniji odnosno persolizovan način. Pripisujući zasluge napretku informaciono-komunikacione tehnologije, a shodno potrebama klijenata, marketing je evoluirao u e-marketing, te se njegova interaktivnost ogleda u direktnosti odnosa marketing aktivnosti i klijenta.
Pojava e-marketinga, značila je prelazak na drugačiji način poslovanja, kako za banku tako i za klijenta, što je imalo za rezultat prikupljanje podataka o zahtjevima i potrebama klijenata.
Predmet istraživanja je odnos e-marketinga kroz uslužni proces u bankarstvu, te njegova implementacija, za koji se pretpostavlja da ima nemjerljiv uticaj na bankarstvo u cjelini.
E-marketing sve više postaje neizbježna potreba današnjeg poslovanja, čiji je cilj uspostavljanje dugoročnih odnosa koji su temeljeni na povjerenju, a u čemu baza podataka banke igra važnu ulogu. U radu se polazi od stava da e-marketing ima uticaja na uslužni proces u bankarstvu, naročito danas, na savremenom tržištu, kada je teško diferencirati ponudu banke u odnosu na konkurenciju. Obzirom da banke većinom nude sličnu ponudu svojih proizvoda i usluga, one pribjegavaju različitim strategijama, segmentaciji, konkurenskoj prednosti, kombinacijama instrumenata marketing miksa, CRM-u, kako bi se jasno pozicionirale na tržištu, te bile prepoznatljive i privlačne za klijente.

Ključne riječi : marketing, digitalizacija, e-marketing,  banka, uslužni proces.