OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 16.06.2017. godine


 

 


O B J A V LJ U J E
da će mr.sc. Ostrvica dr Dženana, dana 13.07.2017. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Uloga i značaj rane amniocenteze u prenatalnoj dijagnostici hromozomopatija i poremećaja anatomske strukture ploda»,

 

pred Komisijom u sastavu:1.dr.sc. Selma Muratović, docent za nastavni predmet “Pedijatrija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2.dr.sc. Fahrija Skokić, redovni profesor za nastavni predmet „Pedijatrija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;
3.dr.sc. Almira Ćosičkić, docent za nastavni predmet „Pedijatrija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.