OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 21.04.2017 god.O B J A V L J U J ENedim Osmić, dipl.inž.građevinarstva, javno će braniti  magistarski rad pod naslovom:„PRORAČUN I KONSTRUISANJE PLOČA SA ZATEGAMA“ dana 03.05.2017. godine sa početkom u 13 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:


1.Dr.sc. Mirsad Topalović, docent, uža naučna oblast 'Građevisnke konstrukcije,
RGGF Univerzitreta u Tuzli, predsjednik
2.Dr.sc. Besim Demirović, docent, uža naučna oblast 'Građevinske konstrukcije,
RGGF Univerziteta u Tuzli, član
3.Dr.sc. Zijad Požegić, docent, uža naučna oblast 'Građevinske konstrukcije',
RGGF Univerziteta u Tuzli, član.Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.REZIME RADAU ovom radu je prikazan postupak numeričkog modeliranja slobodno oslonjenih ploča sa zategama primjenom metode konačnih elemenata. Površinski elementi su diskretizirani pravougaonim konačnim elementima, a linijski elementi su modelirani kao štapni. Proračun presječnih sila i pomjeranja je proveden numeričkim postupcima uzimajući u obzir uticaje prvog reda. Zategama su aplicirane razne sile prednaprezanja.  Opisanim postupkom u ravnoteži sistema sudjeluju ploča i zatege koje preko vertikalnih štapova djeluju koncentričnom silom na ploču. Na taj način ploča ojačana zategama ima manje statičke i deformacijske uticaje u odnosu na ploču bez zatega. Prikazanim metodama proračuna materijal se modelira u linearnom području naprezanja.Prikazani su numerički rezultati pomjeranja i presječnih sila, i uspoređeni sa rezultatima za pojedine sile prednaprezanja zatega. Kroz numeričke primjere je prezentiran postupak proračuna i izvršena analiza rezultata.

Ključne riječi:  ploča sa zategama, modeliranje, konačni elementi.