ODLUKA o realizaciji online ispita studenata Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 24.09.2020. god.

 

 

 

ODLUKA o realizaciji online ispita studenata Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 21.09.2020. god.
Na osnovu člana 52. stav (1) tačka jj) Statuta Univerziteta u Tuzli, Senat Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 21.09.2020. godine  donio je


 

O D L U K U
IZa realizaciju online ispita studenata Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, koji se vrše u skladu sa Odlukom o dopunama Pravila o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst) broj: 03-4232-1-2.1/20 od 21.09.2020. godine, koristiti će se raspoložive online platforme i to:

1. Moodle platforma s besplatnim pluginom za videokonferencijski sistem BigBlueButton za  sistem učenja na daljinu, koji je dostupan na svim fakultetima Univerziteta u Tuzli putem web stranica:

 

1. https://enastava.medf.untz.ba/
2. https://enastava.pmf.untz.ba/
3. https://enastava.ff.untz.ba/
4. https://enastava.ef.untz.ba/
5. https://enastava.pf.untz.ba/
6. https://enastava.tf.untz.ba/
7. https://enastava.fe.untz.ba/
8. https://enastava.frmf.untz.ba/
9. https://enastava.mf.untz.ba/
10. https://enastava.rggf.untz.ba/
11. https://enastava.ftos.untz.ba/
12 .https://enastava.erf.untz.ba/
13. https://enastava.adu.untz.ba/.

2.  Google cloud servisi u okviru “G suite for education”, koji koristi Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli  za potrebe organizacije i izvođenju svojih studijskih programa.

 

II


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
UNIVERZITET U TUZLI                   
         SENAT                           
Broj: 03-4232-1-2.1/20       
Tuzla, 21.09.2020. godine


                            Predsjedavajuća Senata           
                                                                 
                        Dr.sci. Nermina Hadžigrahić, red.prof.

 

 

Odluku u cijelosti možete preuzeti na sljedećem linku:

 

ODLUKA o realizaciji online ispita studenata Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 21.09.2020. god.