ODLUKA o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli od 29.10.2020. godine

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 29.10.2020. god.

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Broj: 03-5158-1-2/20
Tuzla, 29.10.2020. godine

 

 

Na osnovu člana 60.stav (1) tačka a) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 07/16, 10/16, 5/17, 15/17 i 15/19) i člana 119a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 9/20), člana 52. stav (1) tačka a) Statuta Univerziteta u Tuzli, a u vezi sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i preporuka nadležnih organa TK, Senat Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj dana 29.10.2020. godine, donio je

 

 

ODLUKU o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli

 


I

Nastava na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli na prvom, integriranom prvom i drugom, drugom i trećem ciklusu studija u zimskom semestru akademske 2020/21. godine organizovati će se na klasičan način koji podrazumjeva fizičko prisustvo i interakciju studenata i nastavnika/saradnika ili kombinovano: klasičnim načinom i kao nastava na daljinu, u zavisnosti od broja studenata na studijskoj godini, broja grupa za vježbe, broja studenata u grupi za vježbe, u skladu sa raspoloživim prostorom, te svim specifičnostima i zahtjevima studijskih programa fakulteta/Akademije, uz primjenu važećih epidemioloških mjera i preporuka nadležnih organa. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije nastava će se organizovati na daljinu, o čemu će Senat Univerziteta donijeti posebnu odluku.

 

II

Nastava na daljinu se izvodi uz pomoć softverskih aplikacija Moodle platforma s besplatnim pluginom za videokonferencijski sistem Big BlueButton, Google cloud servis u okviru "G suite for education" i putem drugih dostupnih softverskih aplikacija (zoom, google meet), prema utvrđenom rasporedu nastave koja podrazumijeva interakciju između predmetnog nastavnika/saradnika i studenta. Izuzetno, u slučaju tehničkih poteškoća, nastava na daljinu se može izvoditi i po modelu snimljenih predavanja/vježbi (prezentacija sa audio i/ili video zapisom nastavnika/saradnika koja je dostupna studentima. Nastava na daljinu, dostavljanjem studentima prezentacija ili tekstova u pdf formatu neće se smatrati održanom nastavom.

 

III

Bliži način organizacije nastave (predavanja, vježbe, konsultacije i sl.), u skladu sa tačkama I i II ove Odluke utvrdit će se Kriznim planom fakulteta/ADU koji donosi dekan fakulteta/ADU.

 

IV

Nastava u učionici može se organizovati u dvije smjene (od 8:00 do 21:00 h), vodeći računa da se rasporedom nastave osigura kontinuitet unutar jedne smjene.

 

V

Dekani fakulteta/Akademije u obavezi su na web stranici fakulteta/Akademije objaviti informaciju o načinu organizacije nastave i raspored nastave za sve studijske godine.

 

VI

Organizacija ispita (parcijalne provjere znanja, ispiti za apsolvente i imatrikulante), odbrane završnih radova prvog, integriranog prvog i drugog, drugog i trećeg ciklusa studija, kao i odbrane projekata, vršit će se na klasičan način, uz primjenu važećih epidemioloških mjera i preporuka nadležnih organa i Uputstava za zaposlenike/spoljne saradnike i studente fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli o organizaciji i realizacije nastave/ispita/odbrana projekata/završnih radova na prvom, drugom i trećem ciklusu studija u prostorijama Univerziteta i provođenju mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19.

 

VII

U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, ispiti i druge aktivnosti iz tačke VI ove Odluke održavati će se na daljinu, u skladu sa Odlukom za realizaciju online ispita studenata Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, broj: 03-4232-1-2.1/20, od 21.09.2020. godine i Odlukom o dopunama Pravila o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst), broj: 03-4232-1-2/20, od 21.09.2020. godine, o čemu će odluku donijeti Senat Univerziteta.

 

VIII

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se dekani fakulteta/Akademije.

 

IX

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Univerziteta.

 

X

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje se primjenjivati Odluka Senata Univerziteta broj: 03-4395-1-7/20 od 30.09.2020. godine.

 

 

 

PRESJEDAVAJUĆA SENATA          

 

Dr.sci. Nermina Hadžigrahić, redovni profesor

 

 

 

 

ODLUKU o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u cijelosti možete preuzeti na sljedećem linku:

ODLUKA o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 29.10.2020. god.