OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 18.04.2017. godine

 O B J A V LJ U J E
da će mr. sc. Admir Nuković, dana 05.06.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Višekriterijalno rangiranje alternativa u odlučivanju o alokaciji resursa»,

 

pred Komisijom u sastavu:1.dr.sc. Safet Kozarević, redovni profesor za užu naučnu oblast „Kvantitativna ekonomija“,
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2.dr.sc. Sejfudin Zahirović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Teorija odlučivanja“ (Kvantitativna ekonomija),
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, član i mentor;
3.dr.sc. Jasmina Okičić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Kvantitativna ekonomija“,
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.