OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET
 


O B A V I J E S T
Mirela Nukić javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Ocjenivanje učenika sa teškoćama u razvoju u inkluzivnoj nastavi“Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 03.07.2017. godine u 10:30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. Dr. sc. Selma Porobić, vanredni profesor  izabrana za užu naučnu oblast „Pedagogija“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
2. Dr. sc. Muhamed Omerović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Primijenjene naučne pedagoške discipline“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
3. Dr. sc. Emina Begović, docent izabrana za užu naučnu oblast „Primijenjene naučne pedagoške discipline“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,Rezervni član Komisije:  dr. sc. Sead Rešić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Metodika nastave matematike“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 REZIME RADA


   Budući da je inkluzija relativno nov termin, postavlja se pitanje koliko je učiteljima i nastavnicima jasno šta je u osnovi koncepta inkluzije, te jesu li i u kojoj mjeri spremni za njeno provođenje. Kako ocjenjivanje učenika s teškoćama u razvoju zahtijeva niz prilagodbi, u ovom istraživačkom radu nastojalo se utvrditi kakve stavove učitelji/nastavnici imaju pri ocjenjivanju učenika s teškoćama u razvoju u redovnim sistemima odgoja i obrazovanja, na koji način sprovode zadate kriterije ocjenjivanja, te da li su pripremljeni za ocjenjivanje učenika s teškoćama u razvoju. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 116 nastavnika razredne i predmetne nastave iz jedanaest osnovnih škola na području opštine Tuzla. U radu su korištene metoda teorijske analize, analitičko-deskriptivna i survey metoda, od tehnika anketiranje, a od instrumenata anketni upitnik za nastavnike.
   Osnovni zaključci istraživanja pokazuju da većina ispitanih nastavnika prihvata inkluziju kao pojavu u redovnom odgojno-obrazovnom sistemu. Skoro polovina ispitanika smatra da se učenici s teškoćama u razvoju mogu pretežno integrisati, te da su postignuća kod učenika vidljiva kada ih uključimo u redovnu nastavu. Isto tako smatraju da su osposobljeni da sačine kvalitetan program rada za učenike s teškoćama u razvoju, a većina i izrađuje individualni program rada. Većina nastavnika u praksi primjenjuju prikladne načine ispitivanja i ocjenjivanja prema sposobnostima učenika, koriste različite vrste i tehnike ocjenjivanja u svojoj praksi, te smatraju da vođenje portfolija olakšava ocjenjivanje učenika s teškoćom u razvoju jer pruža jasniju sliku o napredovanju učenika. U skladu sa tim, redovno se informišu po ovom pitanju, te traže stručne savjete od pedagoga i defektologa.